20 juni 2022

Het belang van een evenwichtige eindtijdvisie

Als stichting hebben we het verlangen om de waarheid van Gods woord helder, evenwichtig, maar ook vernieuwend uit te dragen. De laatste tijd is ons meer dan ooit duidelijk geworden wat het belang van een evenwichtige eindtijdvisie is. Vóór corona waren er veel minder christenen dan nu met dit thema bezig. Velen dachten dat de rijke westerse landen niets te vrezen hadden en dat onze samenleving stond als een huis. De coronacrisis, samen met de huidige oorlog in Oekraïne, heeft veel mensen echter wakker geschud. De westerse welvaart blijkt een wankel kaartenhuis te zijn als God erin blaast. Vrede en voorspoed zijn niet meer vanzelfsprekend en velen zijn zich ervan bewust geworden dat grote en onverwachte veranderingen ons leven zomaar op zijn kop kunnen zetten. Dat beschouwen wij als iets om dankbaar voor te zijn.
Als stichting, maar ook persoonlijk, hebben we veel contact met mensen die hier erg mee bezig zijn. Sommigen van hen zien achter al de hedendaagse gebeurtenissen op het wereldtoneel een groot complot. De coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, de klimaatmaatregelen, de LHBTI agenda enz. zijn volgens hen allemaal stappen in een plan van ‘de elite’ om tot een wereldwijde superstaat te komen waarin alles gecontroleerd wordt. Vaak wordt het WEF (World Economic Forum) gezien als de leidende kracht achter deze operatie. Sommige gelovigen gaan hier zo in op, dat zij over niets anders meer kunnen spreken. Zij hebben het idee dat zij behoren tot ‘degen die het zien’, in tegenstelling tot ‘degenen die het (nog) niet zien’. Het uitpluizen van de gedragingen en uitspraken van machthebbers en het uitvinden van hun veronderstelde duistere plannen, heeft voor hen meer prioriteit dan het lezen van de Bijbel en het leven met God. Ongemerkt kan dit zelfs een groot deel van hun identiteit gaan worden. Daarin zien wij een groot gevaar. Terwijl men meent het duister te doorgronden en te bestrijden wordt men er eigenlijk door opgeslokt en overwonnen. En terwijl men meent het juiste zicht te hebben is er toch een bepaalde verblinding gekomen.
Juist in tijden zoals deze hebben wij het nodig om heel dichtbij Gods woord te leven. Het is essentieel om júist nu, in tijden van verwarring, Zijn stem te verstaan en Hem na te volgen.
Als de Heere Jezus spreekt over de dagen voorafgaand aan Zijn komst zegt Hij: Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. (Lukas 21:34) De woorden roes en dronkenschap zijn hier niet letterlijk maar geestelijk bedoeld. De Heere Jezus waarschuwt dat wij zo in beslag genomen kunnen worden door de gebeurtenissen in de wereld, dat wij geen helder perspectief meer hebben. Ons beeld wordt dan vertroebeld, we zien niet meer helder en klaar. Het is belangrijk om daarvoor te waken. Het Woord van God moet steeds centraal staan in ons denken, geloven, verwachten en kijken.

Profetisch inzicht

Meer dan ooit hebben we in deze tijd behoefte aan profetisch inzicht. Waar vinden we het juiste inzicht? Velen wenden zich in deze tijd tot het boek Openbaring. Ruim een jaar geleden werd er in heel Nederland een folder bezorgd waarin gesteld werd dat het vaccin het teken van het beest zou zijn, waar in Openbaring 13 over gesproken wordt. Inmiddels is gebleken dat deze profetie niet op waarheid berust. Verschillende beroemde Bijbelleraren predikten vergelijkbare dingen en stelden dat de opname van de gemeente nu op zeer korte termijn zou gaan plaatsvinden. De antichrist zou op het punt staan zich te openbaren. Ook dit bleek valse profetie te zijn. Vroeger, in Israël, hadden dergelijke ‘profeten’ gestenigd moeten worden, maar in de christenheid hangen velen aan hun lippen om weer ‘nieuwe’ openbaring te ontvangen. Dat God en Zijn Woord door dit soort valse voorspellingen te schande gemaakt worden, lijkt hen niet te deren. Zij gaan op dezelfde weg voort.
Valse profetie is niet nieuw. Jeremia moest in zijn dagen veel strijden tegen valse profeten en hun leer. Zij profeteerden het volk vrede terwijl Jeremia, als één van de weinigen, Gods oordelen aankondigde.
Waar we werkelijk behoefte aan hebben in onze tijd, zijn profeten die ons de dingen van te voren aankondigen, zodat wij weten dat zij uit God zijn. Toen de coronacrisis eenmaal in volle gang was waren er genoeg ‘profeten’ die alle gebeurtenissen wisten te duiden. Nu de oorlog in Oekraïne bezig is zijn er genoeg ‘profeten’ die weten te vertellen wat er allemaal achter zit. Wat we echter nodig hebben zijn profeten die ons op voorhand vertellen wat er gaat gebeuren, en er ook nog bij vertellen wat Gods bedoelingen daarmee zijn. Dat is de wijze waarop profetie in de Bijbel functioneert, maar dergelijke profeten zijn er maar weinig. Verootmoediging is daarom meer gepast dan hoogmoed en zogenaamd ‘inzicht achter de schermen’.

Een levensgroot gevaar

Nu willen we als Weg uit Babylon niet beweren dat er geen gevaren zijn. Elke tijd heeft zijn eigen gevaren. De duivel zoekt altijd naar manieren om degenen die de Heere Jezus toebehoren ten val te brengen. Soms door geweld, soms door verleiding. Deze gevaren zijn echter niet altijd direct in de profeten of Openbaring terug te vinden.
Zo bleek in de 20e eeuw het communisme vervolging te betekenen voor de gelovigen die leefden in de landen waar dit sociale stelsel geïmplementeerd werd. Dit bracht sommigen ertoe de Heere Jezus te verloochenen en bleek dus een gevaar. Degenen die onder dit stelsel de Heere Jezus trouw bleven hebben echter als beproefd goud geschitterd in deze wereld. Het communisme wordt echter nergens in de profetieën van de Bijbel aangekondigd of benoemd.
Deze vergelijking kunnen we ook doortrekken naar onze tijd. Het kan best zijn dat we staan aan de vooravond van grote veranderingen op politiek of sociaal gebied. Het gevaar van verdrukking of vervolging omwille van de Naam van de Heere Jezus is ook in onze tijd en ons werelddeel niet denkbeeldig. Onze taak als gelovigen is dan om ons te wapenen met Gods Woord en om goed voorbereid de strijd in te gaan. Een goede voorbereiding betekent niet dat we van de plannen en spelletjes van de duivel en de machthebbers precies op de hoogte zijn, maar dat God heerst in onze levens en dat we Zijn wil kennen en doen. Dat is van levensbelang, want in deze tijd dreigt er een ander gevaar, waar de meeste gelovigen zich niet van bewust zijn, omdat de werkelijke boodschap van het boek Openbaring totaal genegeerd wordt.

Gods oordeel over Europa

Als stichting krijgen we weleens het verwijt dat we te veel met het verleden bezig zijn, zonder dat we oog hebben voor de gevaren en bedreigingen in onze eigen tijd. Met het oog op de huidige ontwikkelingen zou het ouderwets en onjuist zijn om Rome als de antichrist te blijven zien. Toch durven we met vrijmoedigheid te stellen dat we goed op de hoogte zijn van de gedachten die in veel christelijke kringen de ronde doen op dit gebied. We moeten echter constateren dat veel van deze ‘nieuwe inzichten’ niet gegrond zijn op Gods woord. Veel van deze inzichten gaan uit van de gedachte dat de openbaring van de antichrist nog toekomstig is, net als de grote verdrukking. Daarbij wordt dan vaak verkondigd dat de gemeente opgenomen zal zijn voordat dit zal gebeuren.
Het Woord van God leert ons echter dat de antichrist al gekomen is en dat de grote (lange, verschrikkelijke) verdrukking die over het Joodse volk gekomen is (Luk. 21:23) tot een einde gekomen is (Luk. 21:24). We bevinden ons in de tijd waarvan de Bijbel zegt dat de macht van de antichrist tanende is. Leert Openbaring 17 niet dat het beest de hoer tenslotte zal haten en haar berooid zal maken? Dat is precies wat we voor onze ogen zien gebeuren. Hoewel vervolging en verdrukking niet ondenkbaar zijn moeten we ons dus niet voorbereiden op de komst van een antichrist, maar op de verwoesting van Babylon en de gebeurtenissen die daarmee gepaard zullen gaan. We zien onder andere aan het herstel van Israël dat de komst van de Heere Jezus dichtbij is. De keerzijde van dit herstel is dat God binnenkort een einde zal maken aan het goddeloze systeem van Babylon: Europa zal door vuur vernietigd worden.
Dat is een ernstige boodschap. Houden wij hier rekening mee en is het profetische woord ons baken in deze tijd? Of laten we ons leiden door de waan van de dag? Er komt geen grote verdrukking, antichrist, teken van het beest etc. meer. De antichrist is al eeuwen onder ons. De leer dat alles in een korte periode aan het einde van de tijd gaat plaatsvinden is notabene zelf door die antichrist, de Rooms-Katholieke kerk, de wereld in gebracht. Al tientallen jaren wordt er volop gespeculeerd; dan is een chip het teken van het beest, dan een vaccin, dan weer een QR-code. Laat je daardoor niet misleiden.
De leer dat de antichrist eraan komt en dat wij opgenomen zullen worden, vraagt geen bekering. Gods Woord roept ons echter op om uit Babylon weg te gaan om straks van haar plagen niet te ontvangen. Dit vraagt van ons wel bekering. Het vraagt van ons dat we ons ontdoen van alles in de kerkelijke leer en praktijk wat met Rome te maken heeft. We mogen ons voorbereiden voor de bruiloft en daarvoor alle zonde en wereldgelijkvormigheid, maar ook elke besmetting van Babylon, afleggen.

“Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen” – Luk 21:38