Boek Weg uit Babylon

Wim Verwoerd | 2012, 4e druk: 2018 | 288 blz. | € 12,50

Het is schokkend om te zien hoe Babylon door de eeuwen heen haar heidense sporen heeft nagelaten in de Roomse kerk en hoe vandaag de dag onze gemeentes met Babylon besmet zijn.

Het boek Weg uit Babylon is geschreven vanuit het verlangen om de gemeente van de Heere Jezus voor te bereiden op Zijn terugkomst. Gods Koninkrijk zal komen, maar niet voordat Babylon gevallen is.

Het herstel van Israël, het Koninkrijk van God en de vernieuwde Schepping komen in dit boek uitvoerig aan de orde. Ook onderwerpen als de ontwikkeling van de antichrist in de gemeente, de vrouw dronken van bloed met de naam Babylon en haar verbranding door vuur krijgen een grote plaats. Al het bloed van het Joodse volk en van ware gelovigen dat door Babylon vergoten is, zal gewroken worden.

Het is schokkend om te zien hoe Babylon door de eeuwen heen haar heidense sporen heeft nagelaten in de Roomse kerk en hoe vandaag de dag onze gemeentes met Babylon besmet zijn.

Jezus waarschuwt de gelovigen in Openbaring 18:4 van Babylon uit te gaan, zodat we ‘van haar plagen niet zullen ontvangen’. Het boek ‘Weg uit Babylon’ wil iedereen wakker schudden en oproepen waakzaam te zijn: Het Koninkrijk van God is nabij… Weg uit Babylon! Geen passieve eindtijdboodschap, maar een actief ‘waken’ wordt aangemoedigd in ‘Weg uit Babylon’.

Alleen dan kunnen we met verlangen uitkijken naar het komende Koninkrijk waar de profeten zo veel over spreken. Deze verwachting, die lange tijd geroofd is geweest door het vergeestelijken van de Bijbel, is de hoop die doet leven in deze spannende tijd! Gods plan van herstel en verlossing, waarin Israël een centrale rol speelt en de heerlijke toekomst die ons wacht, komen uitgebreid aan de orde in dit boek.

Oordeel over Europa en Amerika

Het zal ieder die de Bijbel en de geschiedenis serieus neemt, duidelijk worden waarom Europa en Amerika vallen onder het oordeel van Babylon.

Het Koninkrijk van God met Jezus als Koning is aanstaande, maar het komt pas wanneer een oordeel van vuur de aarde gezuiverd heeft; volgens het boek Openbaring betreft het hier een derde deel van de aarde.

In het boek Weg uit Babylon toont de schrijver aan, uit het geheel van Gods Woord en uit de geschiedenis, dat dit gebied Europa en Amerika betreft. Het zal ieder die de Bijbel en de geschiedenis serieus neemt, duidelijk worden door het lezen van dit boek, waarom Europa en Amerika vallen onder het oordeel van Babylon.

“Bloed aan onze handen” is de titel van een boek en deze titel geeft precies weer dat het westen schuldig is aan zoveel vergoten rechtvaardig Joods en christelijk bloed (Openbaringen 18:6). Rome, en zij die door haar beïnvloed zijn, heeft zich schuldig gemaakt aan het vervangen van Israël, de Sabbat, de feesten, het Koninkrijk van God, Jeruzalem. “Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de HEERE,..” (Jeremia 3:14)

 

De oproep “Weg uit Babylon” is daarom een heel ernstige boodschap: God verzamelt zijn volk, want Hij wil niet dat Zijn volk omkomt in deze oordelen, vandaar de oproep om geestelijk en uiteindelijk ook fysiek weg te vluchten uit Babylon. In het boek wordt de leer van een opname naar de hemel voordat de oordelen komen weerlegd. Deze leer blijkt gebaseerd te zijn op een foute interpretatie van één Bijbeltekst. Er is ook geen opstanding uit de doden dan alleen in de ‘komende wereld’.
We staan aan de drempel van een nieuwe tijd, maar er zal alleen voor ‘gehoorzame gelovigen’ een mogelijkheid geboden worden te ontkomen aan Gods rechtvaardige straffen, zoals Noach mocht ontkomen aan de watervloed. Deze zondvloed kwam even reëel over de aarde als de aanstaande wereldcatastrofe ook reëel komen zal.

In het boek Weg uit Babylon leest u ook alles over Gods plan met Israël en de komst van het heerlijke Koninkrijk, waarin alles nieuw gemaakt zal worden; mensen, dieren, schepping en volken.

Over de schrijver

Wim Verwoerd (1959) schreef Weg uit Babylon vanwege zijn liefde voor Jezus en zijn verlangen om te delen wat God geopenbaard heeft in Zijn Woord over de tijd waar wij in leven. Het boek is het resultaat van jaren van studie in de Bijbel en onderzoek naar de geschiedenis van de kerk en de Joden.

Wim is getrouwd met Ria en samen hebben ze vier kinderen. Wim is voorganger in een gemeente in Nieuw-Lekkerland en voorzitter van Stichting Roechama, een stichting die hulp biedt aan Joodse mensen in Oekraïne.

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Vluchten voor je leven

2. Verlangen naar het Koninkrijk

3. De antichrist die eerst moet verdwijnen

4. De twee beesten in Openbaring

5. De vrouw dronken van het bloed

6. Mysterie, het grote Babylon

7. Tijden en wet veranderen

8. Laat Jeruzalem in uw hart opkomen

9. Waardig om te ontvluchten

10. Jezus komt, de nieuwe tijd breekt aan

Nawoord

Bijlage I

Bijlage II

Geraadpleegde literatuur

Wat lezers zeggen

Evenwichtig geschreven vanuit het principe van het Schrift-met-Schrift vergelijken; gedegen bronnen-materiaal, waaronder waardevolle ‘oudere’ bronnen, die van het stof zijn ontdaan en opnieuw terecht mogen glanzen

Ik heb het boek in één adem uitgelezen. Een bijzonder duidelijk boek.

Ik voel me bijzonder gezegend door het lezen van het boek, ben enerzijds geschokt, anderzijds ook heel dankbaar voor openbaring en bevestiging.

Wij hadden echt het gevoel dat dit boek geschreven moest worden met het oog op deze tijd.