Ga uit van haar mijn volk opdat u geen deel heeft aan haar zonden,
en u niet van haar plagen zult ontvangen. (Opb 18:4) 

Als stichting Weg Uit Babylon ervaren we Openbaring 18:4 als de kerntekst van onze roeping. Aan de hand van deze tekst roepen wij onze gelovige broeders en zusters (en onszelf) op: Ga uit van haar (van Babylon …
 

  • Opdat we geen deel hebben aan haar zonden (dat betekent dus dat we geestelijk moeten uitgaan, door ons af te keren van Babylonische en Roomse instellingen, en terug te keren naar Gods Woord en Zijn inzettingen)
  • En we niet van haar plagen zullen ontvangen (dit duidt op een letterlijk uitgaan uit het gebied waar deze hoer heeft geregeerd en waar het vele onschuldige bloed vergoten is, dat is hoofdzakelijk Europa) Lees dit ook samen met het onderwijs van Jezus in Lukas 17 en 21.

Oordeel over 1/3 van de aarde

Het Bijbelboek Openbaring beschrijft ons uitvoerig wat er vooraf gaat aan de wederkomst van de Heere Jezus. Er wordt een oordeel beschreven over een zogenaamde ‘hoer’ gezeten op een beest, ook wel ‘Babylon’ genoemd. (Opb. 16:19, 17,5 18:2) Jezus’ wederkomst komt niet, voordat deze hoer geoordeeld is. Het vuuroordeel dat over haar komt, bevat maar liefst één derde deel van aarde (Opb. 8:7-12, 9:18) en komt hoofdzakelijk vanwege twee redenen:

  • Het immens vele onschuldige bloed dat zij vergoten heeft door de eeuwen heen
  • De verschrikkelijke afgoderij die zij begaan heeft (geestelijke hoererij) 

We moeten beseffen dat de uitdrukking ‘hoer’ of ‘overspelige vrouw’ aangeeft dat het hier gaat om een oordeel over het volk van God dat afvallig geworden is, niet zozeer om de ongelovige wereld. In het Oude Testament werd juist Israël beschuldigd van hoererij, omdat zij als Gods volk zijnde, andere goden achterna ging lopen. En zo is het precies met de afvallig geworden vrouw (kerk) uit Openbaring. Juist omdat zij uit de ‘tempel van God’ (2 Thess. 2:4) is voortgekomen, wordt zij zo sterk geoordeeld om haar zonden. 

Uittocht

De Bijbel roept ons ook op dit oordeel te ontvluchten. (Opb. 18:4) Het is namelijk niet bedoeld voor Gods kinderen. Jezus spreekt dan ook in zijn eindtijdredes in Mattheus 24, Markus 13 en Lukas 17 en 21 over waakzaam zijn. Hij zegt: ‘denk aan de vrouw van Lot  en ‘bidt dat u waardig geacht wordt om al deze dingen die te gebeuren staan, te kunnen ontvluchten.’

Wij zien hierbij een verband met de beloftes van de Profeten die aangeven dat God Zijn volk naar het land terugbrengt (zowel Juda als Efraïm) om vervolgens af te rekenen met de volken die zo verschrikkelijk met Zijn oogappel zijn omgegaan. 

Wat is er gebeurd?

We weten dat na een bloeiende tijd van de Gemeente, de Kerk zich helemaal gedistantieerd heeft van het Joodse volk en onder gezag van de paus haar eeuwenlang heeft vervolgd. Schattingen spreken over tientallen miljoenen mensen die vermoord zijn (in christelijk Europa!), zowel Joden als ware gelovigen (denk o.a. aan de Hugenoten, de Waldenzen en Protestanten). Ook werden Gods Wet en tijden (feesten) veranderd (Dan. 7:25)  en werden allerlei gebruiken en feesten uit de Babylonische godsdienst overgenomen door ‘de Kerk’. Het gaat in veel gevallen om dezelfde gebruiken, zij het in een nieuw jasje, die in het Oude Testament door de profeten van God werden veroordeeld. Deze waren gericht op de zonneaanbidding van Babylon en werden de vervanging van Gods inzettingen. Dat alles gebeurde onder bestuur van ‘de plaatsvervanger van Christus’: de paus. Eeuwenlang zijn burgers bang gemaakt met het vagevuur en werden ze wijsgemaakt dat ze door het aanschaffen van aflaten de zaligheid van hun voorouders konden kopen. Op deze manier is veel pracht en praal van Rome gefinancierd. 

Tijdens de Reformatie, 500 jaar geleden zijn veel dingen rechtgezet, waar we de Heer ontzettend dankbaar voor zijn. Maar de macht van Rome is nog ontzettend groot in de kerk. De ‘futuristische toekomstleer’, de gekerstende heidense feesten en de vervangingstheologie zijn nog steeds niet opgeruimd. Hervorming is daarom blijvend nodig. Om God alleen de eer te geven, maar ook om het juiste zicht te krijgen op de wederkomst van de Heer en het herstel van Israël.

Het is onze roeping om spreekwoordelijk de bazuin te laten klinken. Aan te kondigen dat de komst van de Heere Jezus nabij is en dat het tijd is om ons te reinigen van alle smet, zoals een bruid zich reinigt voor de grote dag van de bruiloft. (Opb. 19:7b)

Deze boodschap dragen we uit door onderwijs te geven over o.a. de volgende zaken: 

 1) Het vele onschuldige bloed dat is vergoten in naam van de kerk, in christelijk Europa

Hoe meer we beseffen, hoeveel onschuldig bloed er is vergoten in de naam van ‘het kruis’, hoe meer we Gods oordelen gaan begrijpen en gaan inzien dat ze rechtvaardig zijn. We moeten leren om helemaal aan Gods kant te staan en los te komen van deze wereld. Alleen als we helemaal los zijn van Babylon, kunnen we ons verblijden over haar val, zoals staat beschreven in Openbaring 18:20.

2) De heidense oorsprong van sommige christelijk gemaakte gebruiken en feesten

Het bevestigt ons dat de ‘vrouw’ inderdaad een ‘overspelige vrouw’ is geworden, dat wil zeggen: een kerk die met afgoderij vermengt is.  Het laat ons ook zien hoe het beeld van Daniel 2 inderdaad werkelijkheid is geworden, namelijk dat de godsdienst van Babylon in alle volgende wereldrijken is doorgedrongen tot uiteindelijk bij de antichrist die in de gemeente van God heeft plaatsgenomen. De verandering van Gods tijden en Wet door de antichrist is een schrikbarend letterlijke vervulling van Daniel 7:24.

3) De rijkdom van Gods feesten

Door het Oude Testament weer te gaan lezen zoals het er staat, wordt weer recht gedaan aan ‘Sola Scriptura’ en wordt de volle rijkdom van Gods Woord weer naar boven gehaald. Het bereidt ons ook voor op de wederkomst van Jezus, want de apostel Petrus zegt dat juist het Profetische Woord als een lamp is in een donkere tijd. De feesten die God heeft ingesteld in Leviticus 23 bouwen ons persoonlijk op. Ze spreken zo sterk over de Heere Jezus en laten meer zien wie Hij is. Ze vormen als het ware het raamwerk van Gods reddingsplan. Dit brengt ons in verwondering over Hem.

4) Het herstel van Israël en de vervulling van Gods beloften

De hoop van de profeten op het vrederijk, die zo vaak vergeestelijkt is, mag ons zo bemoedigen. Het laat zien dat de Bijbel ook ontzettend actueel is. We hebben een levende God die vandaag de dag aan het werk is. We zien dit in het herstel van Israël, in een tijd dat de haat tegen Zijn volk toeneemt. We roepen daarom met de Bijbel op om achter Israël te gaan staan, om haar te zegenen, voor haar te bidden en op te staan tegen antisemitisme. We herinneren elkaar en God aan Zijn beloften (Jes. 62: 6,7). We verblijden ons ook over de belofte dat God de Joden zal samenvoegen met de nog onbekende tien stammen en zien uit naar de Exodus die de eerste ver zal overtreffen (Jer. 23:7,8).

5) Waakzaamheid en heiligmaking

Wij willen geen passieve boodschap brengen die alleen maar tot speculaties en eindtijdberekeningen leidt. Verreweg de meeste Bijbelteksten die spreken over Jezus’ wederkomst, gaan over heiligmaking. We geloven daarom in een eindtijdboodschap die ons allereerst dichter bij Jezus en Zijn Woord brengt. Een boodschap die in ons bewerkt dat we ons heiligen en reinigen door de kracht van de Heilige Geest. Jezus zelf is voor ons geworden tot heiligmaking, en we onderwijzen daarom graag over Hem, over het deelhebben aan Zijn gekruisigde leven en opstandingsleven. Dit is de enige manier om te volharden; door in Hem te blijven en te wandelen door de Geest.

6) We willen recht doen aan Jezus’ woorden over Zijn wederkomst, als Hij spreekt over Noach, Lot en de verwoesting van Jeruzalem

Als de Heere Jezus op de Olijfberg onderwijs geeft over Zijn wederkomst, haalt Hij daarbij drie geschiedenissen als voorbeeld aan. Bij al deze drie de geschiedenissen kwam er een rechtvaardig oordeel over de zonde, gaf God een uitweg om te ontkomen, en leidde het een nieuwe periode in. Dit onderwijs van Jezus dient serieus genomen te worden.

Eén gemeente

We geloven dat de Heere Jezus wereldwijd slecht één Gemeente heeft. We zien ons als onderdeel van deze wereldwijde gemeente, bestaande uit mensen uit allerlei kringen. We behoren allemaal tot hetzelfde Lichaam en daarom hebben we juist de taak om elkaar aan te sporen, te bemoedigen en te vermanen. Ons verlangen is dat God ware gelovigen één zal maken in Zijn waarheid, welke achtergrond een ieder van ons ook heeft. Dit was ook Jezus’ vraag in het hogepriesterlijk gebed (Joh. 17). We houden ons vast aan Zijn belofte in Openbaring 22:11 dat er een sterkere scheiding komt tussen heiligen en onheiligen, waardoor ware gelovigen dichter naar elkaar toe zullen groeien. 

Mag de hoop op God Koninkrijk, maar ook de hoop op de val van Babylon ons allemaal één maken in Hem, om samen Zijn Koninkrijk te verkondigen. 

Maranatha, kom Heere Jezus kom haastig!

Contact
Wilt u met ons in contact komen? Stuur een e-mail naar 

Nieuwsbrief
Wilt u onze nieuwsbrief (ongeveer 2-wekelijks) ontvangen? U kunt zich hier aanmelden.

Stichting Weg uit Babylon
E:
KvK: 62433113
IBAN: NL09 RABO 0301491704
BIC: RABONL2U

 

Wilt u stichting Weg uit Babylon financieel steunen? U kunt dat hieronder online doen (via iDeal etc.) of door uw gift over te maken naar NL09 RABO 0301491704 (BIC: RABONL2U) tnv Stichting Weg uit Babylon. Alle giften komen 100% ten goede aan het werk van de stichting. De leden van de werkgroep doen hun werkzaamheden vrijwillig en krijgen geen vergoedingen. Boeken en brochures worden in Oost-Europa gratis verspreid.
 

Direct steunen

Bedrag