Er zijn vandaag de dag veel visies op de antichrist. Wat opvalt, is dat deze vaak zijn gebaseerd op slechts enkele, of op zelfs maar één van de kenmerken die de Bijbel noemt. Al de overige kenmerken passen in alle gevallen totaal niet. De in deze brochure genoemde kenmerken uit de Bijbel maken duidelijk op wie het complete plaatje past. U kunt hieronder de tekst direct lezen, downloaden, of bestellen als brochure in de webshop.

Download brochure (PDF)   |    Bestel brochure voor € 1,50/stuk (korting als u er meer bestelt)

1. Hij komt voort uit het vierde koninkrijk – Dan. 7:7,8,23

 • Het vierde dier duidt op het vierde wereldrijk vanaf Nebukadnezer: ‘Het zal het vierde koninkrijk zijn’.
 • Dit vierde (en laatste) dier bevat tien hoorns (dit zijn volgens Daniël 7:24a tien koninkrijken)
 • Tussen deze hoorns in komt de kleine hoorn (gezien de kenmerken, die hier helemaal overeenkomen met die in Openbaring), kunnen we stellen dat dit de antichrist is). Toegelicht in totaalschema op blz. 4,5
 • Het Romeinse rijk kwam na het derde koninkrijk Griekenland van 27 voor Chr. tot 476 na Chr.
 • De tien koninkrijken die bij de val van Rome in Europa ontstonden waren: de Lombarden, de Franken, de Bourgondiërs, de Oostgoten, de Westgoten, de Vandalen, de Herulen, de Sueven, de Hunnen en de Saksen.
 • Tussen die tien koningen wordt de bisschop van Rome een steeds machtigere ‘kerkvorst’ (250 n Chr. Stefanus geeft zichzelf ‘primaat onder bisschoppen’. Rond 300 is de naam ‘papa’ opgekomen)
 • Na 400 heeft de bisschop van Rome de leiding bij het verdedigen van de stad Rome. In 452 strijdt paus Leo I tegen de Hunnen; ‘De kerk van Rome heeft altijd het primaat’, was zijn lijfspreuk.

2. Hij is verbonden met het vierde koninkrijk – Dan. 7:7,8

 • Daniël 7:7 en 8 laat zien dat de tien hoorns verbonden zijn met het beest. Zo ook de kleine hoorn (de antichrist) die tussen hen opkomt. Er ontstaat dus geen nieuw beest. De antichrist moet dus in Europa ontstaan en de macht van het beest overnemen en uitdragen.
 • De kerk van Rome ontstond in Europa, al tijdens de eeuwen van verval van het Romeinse keizerrijk. In het jaar 63 werd Julius Caesar geïnstalleerd als ‘Pontifex Maximus’ (hogepriester van de mysteriën, afkomstig uit de mysterie godsdienst van Babylon). De daaropvolgende keizers bleven deze functie bekleden, ook de keizers die na 300 aan het hoofd van de kerk stonden. Tot in 378 de bisschop van Rome (Damasus) gekozen werd tot ‘Pontifex Maximus’ (de officiële hogepriester van de mysteriën).

3. Drie andere rijken worden ten koste van hem uitgerukt – Dan. 7:8,24

 • De kleine hoorn (de antichrist), die opkomt tussen de tien koninkrijken die verbonden zijn met het beest, zal drie andere koninkrijken wegdoen.
 • De geschiedenis leert dat drie, voor Rome hinderlijke, Arische rijken, zijn vernietigd door haar: de Herulen (in 493), de Vandalen (in 534) en de Oostgoten (in 538).

4. Hij is groter dan de zeven andere koninkrijken – Dan. 7:20

 • ‘Zijn verschijning is groter dan die van zijn metgezellen’, groter dus dan de overgebleven zeven koningen.
 • De macht van de bisschop (paus) van Rome wordt veel groter dan die van de andere rijken in Europa. Hij krijgt zowel politiek als geestelijk alles voor het zeggen.

5. Hij zal oorlog voeren tegen de heiligen – Dan. 7:25 / Opb. 13:7

 • De antichrist zal oorlog voeren tegen zowel het Joodse volk (de heiligen) als tegen hen die het getuigenis van Jezus Christus hebben, en hen overwinnen.
 • In Openbaring 17:6 wordt de antichrist gezien als een vrouw (hoer) dronken van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus.
 • Rome heeft door de eeuwen heen miljoenen ware gelovigen en Joden vermoord. Verschillende schattingen spreken over tientallen miljoenen tot zelfs honderd miljoen, ook door de door Rome ontketende godsdienst-oorlogen.
 • We verwijzen u naar onze brochure ‘De vrouw dronken van het bloed’ en het boek ‘Bloed aan onze handen’ van Michael Brown. U kunt denken aan de kruistochten, de inquisitie, de getto’s en uiteindelijk de holocaust in ‘christelijk’ Europa.

6. Hij spreekt Godslastering tegen de Allerhoogste  – Dan. 7:8,25a

 • Wat is godslastering? De Heere Jezus wordt in het Nieuwe Testament beschuldigd van Godslastering om twee redenen:
  • 1) omdat ‘U die een mens bent, Uzelf God maakt’ (Joh. 10:33)
  • 2) omdat Jezus zegt: ‘uw zonden zijn u vergeven’. (Matt. 9:2,3)
 • Godslastering is volop aanwezig in de kerk van Rome:
  • 1) De Roomse Paus maakt zichzelf tot God en wordt zelfs als God aanbeden.
  • 2) De Paus zegt zonden te kunnen vergeven en beweert mensen heilig te kunnen verklaren.

7. Hij zal de tijden en wet menen te veranderen – Dan. 7:25b

 • Volgens deze tekst zal hij menen Gods tijden en wet te veranderen. Het woord wat hier staat voor ‘tijden’, is het Aramese woord voor ‘moadim’. Moadim is de benaming van de feesttijden van de Heere (zie Genesis 1:14b, waar de tijden worden bepaald door de maan; en Leviticus 23:4, waar God opdracht en uitleg geeft voor het vieren van de Bijbelse feesten).
 • Op het concilie van Nicea in 325 wordt het Romeinse Pasen verplicht gesteld voor de hele kerk. Het Bijbelse Pesach, op de Bijbelse datum, wordt zelfs verboden. De viering van het Romeinse Pasen is verbonden met de godin van de vruchtbaarheid, Astarte of Ishtar. De Engelse naam is dan ook Easter van Ishtar. Het ei en de haas, symbolen van nieuw leven en vruchtbaarheid, worden overgenomen.
 • Sinds de vierde eeuw wordt op de dag van ‘Sol Invictus’ de Onoverwinnelijke Zon, de geboorte van Christus gevierd; kerstfeest doet zijn intrede.
 • De wet van God wordt veranderd: het 2e gebod m.b.t. beelden ver-dwijnt, het 4e gebod wordt het derde en ‘sabbat’ wordt ‘de Dag des Heren’. Het 10e gebod wordt in tweeën gesplitst om zo weer op 10 geboden uit te komen. Verder beweert de Roomse kerk: ‘Zondagsviering door protestanten is hulde, die zij ondanks zichzelven, bewijzen aan de autoriteit van de Katholieke kerk.’

8. Hij zal ‘een tijd, tijden en een halve tijd’ of ’42 maanden’ regeren – Dan. 7:25c / Opb. 13:5

 • Volgens deze tekst zal hij erg lang regeren, maar is het plotseling met hem gedaan en staat zijn tijd bij God al vast.
 • 3 ½ jaar, 42 maanden, 1260 dagen, staan in de Bijbel voor woestijnperiode (3x 14 rustplaatsen Numeri 33), tijd van verdrukking (Openbaring 11:4; Jeruzalem 42 maanden vertreden), loutering door droogte (3 ½ jaar, Elia)
 • Deze tijd staat voor de hele (woestijn) periode dat Israël in de verdrukking is, vlucht in de woestijn (van de volken) en Jeruzalem en tempel verwoest liggen. De tijd gegeven aan de antichrist is hiermee verbonden: ‘totdat…’ Lukas 21:24
 • De periode dat het Roomse pausdom regeert, is ongeveer dezelfde periode als de ‘woestijnperiode’ van het volk Israël, namelijk de verstrooing onder de volken. Hieronder nog een aantal verbandhoudende teksten:
  • Openbaring 11:2 Tempel en voorhof aan de heidenen gegeven: ‘En zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden.’
  • Openbaring 12: 6 ‘En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had,….opdat men haar zou voeden 1260 dagen.’
  • Openbaring 12: 14: De vrouw met twee vleugels, zij vliegt naar de woestijn, een plaats waar zij gevoed wordt, ‘een tijd, tijden en een halve tijd buiten het gezicht van de slang.’
  • Openbaring 13:5: ‘En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken… en het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen.’

9. Hij zal afwijken van de leer – 2 Thess. 2:3

 • Paulus zegt hier dat ‘eerst de afval moet komen’. Voor het woordje ‘afval’ staat er in het Grieks in de grondtaal het woord ‘apostacia’. Dat betekent ‘afwijken van de leer’, of ‘weggaan bij dat wat vaststaat’. Kernpunt: Hij komt dus niet van buitenaf.
 • De kerk van Rome is afgeweken van de leer. De leer van Christus is ten eerste: De zaligheid krijg je door het geloof, uit genade. En ten andere: het Koninkrijk van God te verwachten vanuit de hemel. Deze zijn bij Rome totaal verdwenen. Zij heeft er van gemaakt: ‘Door werken zalig worden’ en de toekomst ligt in het vagevuur en de hemel. Verder zijn er nog heel veel andere punten waarin zij afgeweken is.

10. Hij is de mens der wetteloosheid

 • Paulus schrijft over de ‘mens van de wetteloosheid’. Dat is Bijbels gezien hij die: 1. Jezus niet kent, 2. die de wil van de Vader niet doet en 3. zijn eigen wet heeft.
 • Dat kan ook betekenen; alles doen in de Naam van de Heere, maar… toch niet de wil van de Vader doen. (zie Matt. 7:21-23)
 • De Roomse paus heeft allerlei Bijbelse wetten afgeschaft en daarvoor heidense invloeden in de plaats gesteld. (zie punt 7) Hij is dus een mens van wetteloosheid. Wetteloosheid slaat in de Bijbel ook op ongerech-tigheid. Daarbij hoeven we alleen maar te denken aan al het onschuldig bloed dat is vergoten onder gezag van de paus. ‘Dé mens’ in deze Bijbeltekst hoeft niet één persoon uit één enkele periode te zijn, want de Bijbel spreekt bijv. ook over ‘dé mens die God toebehoort’ (2 Tim. 3:17).

11. Hij verheft zich boven God en wordt als God vereerd – 2 Thess. 2:4a

 • Een mens kan zich op veel manieren verheffen boven God. Maar in het bijzonder kunnen we stellen dat iemand zich verheft boven Hem als hij Gods wet en tijden durft te veranderen of Gods woorden teniet doet.
 • Als iemand als God wordt vereerd, wordt dit o.a. zichtbaar in het buigen voor die-gene.
 • De meeste wereldleiders hebben wel een keer gebogen voor de paus. Er bestaat geen mens die zo massaal aanbeden wordt naast de Heere Jezus.
  • In een Roomse catechismus, die de Apostolische zegen van Paus Pius X meekrijgt, staat te lezen:

   ‘Vraag: Wat is de Sabbatdag? Antwoord: De zaterdag is de Sabbatdag.

   Vraag: Waarom vieren wij zondag i.p.v. de Sabbat? Antwoord: We vieren zondag in plaats van de Sabbatdag, omdat de Katholieke Kerk op het Concilie van Laodicea [in het jaar 364] de plechtigheid van de zaterdag op de zondag heeft overgebracht.’

   ‘Zondag is een teken van gezag … … onze kerk is de Bijbel, en deze beweging van het handhaven van de zaterdagrust op zondag is het bewijs van dat feit” (Katholieke Record van London, Ontario, september 1923)

  • Bij de kroning van paus Innocent X: ’Meest heilige en gezegende Vader, hoofd van de kerk, regeerder van de wereld, aan wie de sleutels van het koninkrijk der hemelen zijn toevertrouwd, wie de engelen in de hemel eerbiedigen en de poorten van de hel vrezen, en heel de wereld aanbidt, bijzonder diep vereren en aanbidden wij u.’

  12. Hij zal zich in de tempel van God neerzetten – 2 Thess. 2:4b

  • De gemeente is Gods tempel: ‘Weet u niet dat u Gods tempel bent’ (1 Kor. 3:16,17b) en ‘Op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere’ (Efeze 2:21). Hij zet zich dus neer in de gemeente van God. Hij komt op in de gemeente.
  • Het woord voor ‘zet zich neer’ is ‘kathe-dra’. Zoals ‘kathedraal’ betekent: ‘de zetel van de bisschop’.
   • De paus is opgekomen in de gemeente van de Heere Jezus en heeft daar de macht naar zich toegetrokken. Als er afgoderij wordt gepleegd door de gemeente, dan wordt zij een geestelijke overspeelster. Dat heeft plaatsgevonden en daarom wordt de antichrist ook een overspelige vrouw ge-noemd; een hoer. Het gaat dus om een vrouw die ontrouw is geworden.
   • Daarmee zijn alle personen die niet in de gemeente zijn opgekomen, uitgesloten als zijnde de antichrist.
   • Elke kathedraal is in feite ‘de zetel van de bisschop’, geen godshuis. De kerk of kathedraal heeft ook alle vormen en eigenschappen van een Baältempel, met zijn altaren links en rechts, de toren en de graven onder de vloer.

   13. Hij doet zich voor als God – 2 Thess. 2:4c

   • Hij imiteert God. Hier zien we duidelijk de echte betekenis van het woord ‘antichrist’. Hij is de vervanger van Christus, of de vervanger van God. Het feit dat de Bijbel de naam ‘antichrist’ geeft aan deze macht, heeft veel te zeggen. Antichrist wordt vaak begrepen als ‘tegen Christus’. Echter bete-kent het Griekse woord ‘ἀντί’ niet ‘tegen’, maar ‘in de plaats van’. In de Bijbel wordt het vrijwel altijd met ‘in plaats van’ vertaald (o.a. Matt. 2:22, Jak. 4:15, 1 Petrus 3:9). We moeten dus veel meer denken aan iemand die de plaats inneemt van de Messias.
   • De Roomse paus laat zichzelf aanbidden als God. Vele wereldleiders onderwerpen zich aan hem door te knielen en zijn hand te kussen. Miljoenen volgelingen knielen voor hem. Hij beweert de zonden te kunnen vergeven en mensen heilig en zalig te kunnen verklaren. Een paar uitspraken die gedaan zijn door Boniface VIII in de 13e eeuw: ‘De paus is van zo grote waardigheid en verhevenheid dat hij niet eenvoudig mens, maar als God is en de vicaris (plaatsvervanger) van God.  (non simplex homo, sed quasi Deus, et Dei vicarius)’… ‘De Paus is van zo grote waardigheid dat hij één en dezelfde rechterstoel deelt met Christus. De Paus is als God op aarde (papa est Quasi Deus in Terra)’
    Deze uitspraken worden nog steeds geclaimd door iedere paus. Hoe sterk komt de titel ‘In plaats van Christus’ overéén met de Paus, die officieel de titel draagt: ‘Plaatsvervanger van Gods Zoon’. (Vicarus Filii Dei; zie punt 23)

   14. Hij wordt door iets en door iemand weerhouden -2 Thess. 2:6,7

   • Kennelijk was de antichrist wel bedekt aanwezig, maar kon hij volgens Paulus niet geopenbaard worden zolang er nog een weerhouder was. Er was in Paulus’ tijd iets (vers 6) en/of iemand (vers 7) die hem tegen hield om ten volle werkzaam te worden. Paulus zegt ‘u weet wat hem weerhoudt’. De Thessaloniscensen wisten het dus in de tijd van Paulus al. Vermoedelijk omdat Paulus niet in het openbaar iets negatiefs over de politieke macht en de keizer wilde spreken, spreekt hij er op min of meer verborgen wijze over.
   • De Roomse paus kon zich niet ten volle als machthebber openbaren zolang het Romeinse rijk / de keizer bestond. Door de val van het Romeinse rijk, en de verdeling ervan in tien koninkrijken, werd de antichrist geopenbaard.
   • De antichrist kon volgens de droom van Nebukadnezar niet komen voordat het Romeinse Rijk uiteengevallen was in tien rijken. Want de ‘kleine hoorn’ kwam op tussen de tien andere hoornen. Zolang het Romeinse rijk nog een éénheid was, werd de komst van het Pausdom dus weerhouden. Hetzelfde wat Paulus zegt, stond dus ook al zo opgetekend in Daniël 7 over het laatste dier waaruit tien hoornen voortkomen (tien koninkrijken). Ten koste van drie van die koninkrijken komt de laatste godslasterlijke macht, de antichrist, die aanwezig blijft tot aan de wederkomst.

   15. Hij is in het geheim al werkzaam in Paulus’ tijd – 2 Thess. 2:7

   • Paulus schrijft dat de ‘mens van de wetteloosheid’ nog zal komen, maar dat het geheimenis van de wetteloosheid al werkzaam is, dat betekent dat de eerste tekenen van de antichrist al tijdens Paulus’ leven zichtbaar waren.
   • De macht van de Roomse bisschoppen werd steeds groter. Rond het jaar 378 kreeg de bisschop van Rome meer macht dan de Romeinse keizer. Het fundament voor de macht en de werking van de Roomse paus werd al gelegd in Paulus’ tijd. In Handelingen 20: 29 en 30 zegt Paulus iets soortgelijks: ‘Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien  om de discipelen weg te trekken achter zich aan’.

   16. Hij doet allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen – 2 Thess. 2:9

   • Hij zal de mensen voorhouden dat hij allerlei wonderen, tekenen en krachten kan verrichten, maar ze zijn leugenachtig: het is bedriegerij. Misschien duidelijker vertaald in de Brouwer vertaling: ‘Met louter bedrieg-lijke macht en tekenen en wonderen.’
   • De Roomse kerk zegt dat vele heiligen wonderen hebben gedaan en dat er veel wonderen plaats hebben gevonden door de relikwieën van de heiligen. De wonderen die plaats hebben gevonden door het aanraken of vereren van de zogenaamde resten van kleding van de Heere Jezus zijn velen. Met allerlei onzinnige voorwerpen worden de verblinde gelovigen bedrogen. Er wordt van alles tentoongesteld, honderden dezelfde dingen worden tentoongesteld. Als je alleen al de splinters van het kruis zou verzamelen die overal in alle kerken, kathedralen en kloosters worden bewaard, zou je een schip vol kunnen laden.

   17. Hij belijdt niet dat Jezus in het vlees gekomen is – 1 Joh. 4:3 / 2 Joh. 1:7

   • ‘Wie niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is (als mens geboren is), is niet uit God, maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is… Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist.’
   • Het dogma van de ‘onbevlekte ontvangenis’ van Maria, dat door Rome wordt beleden, is hierbij van betekenis. Maria wordt gezien als degene die met onbevlekte ziel is geboren, en dus heeft ze volgens Rome geen deel gehad aan het menselijk vlees. Als de Heilige Geest Jezus heeft verwekt bij een hemelse Maria, dan kan Jezus ook niet in het vlees zijn gekomen.

   18. Hij loochent de Vader en de Zoon – 1 Joh. 2:22

   • De Bijbel zegt dat de antichrist zowel de Vader als de Zoon zal loochenen: ‘Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent’.
   • Lees ook 2 Petrus 2:1. Daar staat dat de Heer wordt geloochend als er verderfelijke afwijkingen in de leer worden ingevoerd.
   • In 1 Joh. 2:23 wordt dit toegelicht: ‘Ieder die de Zoon loo-chent, heeft ook de Vader niet’. Dit wordt verder uitgelegd in 2 Joh. 1:9: ‘Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon.’ Dus iedereen die niet blijft in de leer van Christus, heeft zowel de Vader als de Zoon niet. Rome is in hoofdzaken niet in de leer van Christus gebleven; allerlei ingevoerde afgoderijen en godslasteringen zijn ook tegen de leer van Christus.

   19. Hij is gezeten op zeven heuvels – Opb. 17:9

   • De zeven koppen van het beest dat de antichrist draagt, zijn volgens deze tekst zeven bergen waarop de vrouw zit: het beest, waar de antichrist op zit, woont op zeven heuvels.
   • Het hart van de stad Rome (ten oosten van de rivier de Tiber) ligt op zeven heuvels. Rome staat zelfs bekend als ‘de stad op zeven heuvels’. De namen van de heuvels zijn: Palatijn, Capitool, Aventijn, Coelius, Esquilijn, Quirinaal en Viminaal.

   20. De zeven koppen van het beest zijn ook zeven koningen – Opb. 17:10, 11

   • Het beest dat de antichrist draagt zijn zeven koningen. Daarna is het beest er niet meer en is de antichrist zelf de achtste (koning).
   • Als Johannes dit schrijft zijn er volgens hem vijf niet meer, de zesde regeert nu, en de zevende zal komen en zijn macht overdragen aan het beest dat was en niet is.
   • Deze zeven soorten koningen zijn de regeringsvormen van het Romeinse rijk, namelijk:
    1. Reges = koningen,
    2. Consules = burgemeesters
    3. Decemviri = colleges van tienmannen
    4. Dictatores = bevelhebbers
    5. Tribunes plebis = tribunen
    6. Keizers. Van welke Julius Caesar (= keizer) de eerste is geweest en Augustulus de laatste. Deze zesde manier van regering bestond toen Johannes de Openbaring schreef, want daar staat: ‘De zevende was toen nog niet gekomen.’ In die tijd regeerden keizers in het Romeinse rijk.
    7. De zevende soort van regering is een verschuiving van de macht door keizer Constantijn naar Byzantium, wat hij  Constantinopel noemde. Daardoor kwam er ruimte vrij in Rome voor de achtste regeringsvorm, die de Bijbel omschrijft als de antichrist, ook te Rome

   21. De tien hoorns dragen hun macht over aan het beest – Opb. 17:12,13

   • Net als in Daniël 7 legt Openbaring 7 uit dat de antichrist ontstaat vanuit tien koningen in Europa, die hun macht aan hem overdragen.
   • De tien koningen hebben hun macht aan het beest als opvolger van het Romeinse rijk overgegeven. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de keizer van Duitsland in de Middeleeuwen gekroond werd door de paus. En uit het feit dat pausen geestelijk en politiek heerschappij voeren over de koninkrijken in Europa.

   22. Het teken aan voorhoofd en rechterhand, niet kunnen kopen en verkopen – Opb. 14:8-12

   • Als je het merkteken van het beest niet aan je voorhoofd en je hand hebt, dan neem je volgens Op. 14:12 juist wél Gods geboden en het geloof in Jezus in acht.
   • Verder geldt dat voor degenen die het merkteken niet dragen (of de naam of het getal van zijn naam) er niet gekocht of verkocht kan worden (Openbaring 14:17)
   • Het kruis, van Babylonische oorsprong (denk aan ‘T’ van Tammuz), werd bij Rome het belangrijkste, overal terugkerende symbool. Tijdens elke mis slaat de priester 16 keer een kruis en zegent het altaar 30 keer met het kruisteken. Tijdens Aswoensdag, 40 dagen voor het Romeinse Pasen, voordat de vastentijd begint, wordt het askruisje gezet op ieder voorhoofd van Roomse gelovigen. (Zij wordt gezet door de rechterhand van de priester)
   • In de Middeleeuwen werd door de kerk van Rome gesteld: als je niet gedoopt wordt met het teken van het kruis, mag je niet in een gilde plaatsnemen. Het gevolg was dat je niet kon kopen of verkopen. De meeste Joden lieten zich niet dopen en wilden hun Jood-zijn niet afzwe-ren. Zij konden dus niet kopen of verkopen en daarom alleen beroepen uitoefenen die buiten de gildes vielen, zoals geld uitlenen tegen rente.

   23. Het getal van zijn naam is te berekenen: 666 – Opb. 13:18

   • Het getal van het beest is het getal van een mens wat je kunt berekenen en het getal is 666. De antichrist is dus een mens (geen godsdienstige stroming ofzo) en de naam heeft de berekenbare getalswaarde 666
   • In Hebreeuws en Grieks en Latijn hadden letters getalswaarde. De officiële titel van de Paus is: ‘Vicarius Filii Dei’, wat betekent ‘Plaatsvervanger van de Zoon van God’. De letterwaarde van deze naam is opgeteld 666, zie afbeelding hieronder.

   • HET WOORD   ‘ἀντί’   (VERTAALD MET ‘ANTI’)BETEKENT ‘IN PLAATS VAN’ EN NIET ‘TEGEN’

    Het Griekse woord ‘ἀντί’ (vertaald met ‘anti’) betekent ‘in plaats van’, en niet ‘tegen’. Bij antichrist gaat het dus om een plaatsvervanger van de Christus. De officiële titel van de paus is ‘Vicarius Filii Dei’ (‘plaatsvervanger van Gods Zoon’), wat op zijn kroon stond geschreven. De getalswaarde van de letters van dit woord is exact 666.

   Zie ook het nieuwe boek “Het bloed schreeuwt uit de aarde” van Wim Verwoerd over de hartverscheurende geschiedenis van eeuwenlange Jodenvervolging in christelijk Europa