De eerste van de zevende maand

Eén van de feestdagen van de HEERE, zoals we die vinden in Leviticus 23 is Bazuinendag of Dag van Geklank. Deze dag komt in volgorde na Pesach, de Week van ongezuurde broden en Sjavoeoth (het Wekenfeest), en voorafgaand aan Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. De Bijbelse maandkalender, gebaseerd op de maan, geeft de data van alle feesten aan. Al in Genesis 1 lezen we dat God de maan daar ook voor bedoeld had:

“En God zei: Laten er lichten zijn… ; en laten zij zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!” Genesis 1:14

Ook in Psalm 104 we hierover:

“Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden, de zon weet wanneer hij ondergaat.” Psalm 104:19

Voor vaste tijden staat hier het Hebreeuwse woord ‘mo’adiem’, wat ook gebruikt wordt als het over Gods feestdagen gaat. Bazuinendag vindt plaats in het najaar, namelijk op de eerste dag van de zevende maand op de Bijbelse kalender:

“De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.” Leviticus 23:23-24

Gedenkdag

We lezen hier over een ‘gedenkdag’. Elk feest van de Heere heeft in de eerste plaats te maken met gedenken (van Gods grote daden), in de tweede plaats met een toekomstige betekenis in Gods reddingsplan voor deze wereld, en ten derde is elk feest verbonden met de jaarlijkse cyclus van de landbouw en het oogsten.

God heeft de maand waarin Pesach valt, na de Uittocht uit Egypte ingesteld als eerste, belangrijkste maand van het jaar (Exodus 12:2). Maar vóór die tijd werd de eerste dag van de zevende maand waarschijnlijk gezien als het begin van het jaar, de jaarwisseling van het burgerlijk jaar (Exodus 34:22). Het Joodse volk viert op deze dag nog steeds Rosj Hasjana (Joods nieuwjaar). Het was ook op de eerste dag van de eerste maand dat de aarde weer droog was na de Zondvloed (Genesis 8:13). Hoewel het niet genoemd staat in de Bijbel, zou het goed kunnen dat het ‘gedenken’ op deze dag betrekking heeft op de Schepping van deze wereld, en tegelijk op het begin van de ‘nieuwe wereld’ ten tijde van Noach.

Bazuingeschal

Bazuinen (en trompetten) werden in de Bijbel gebruikt op diverse gelegenheden, maar in elk geval met elke nieuwe maan (het begin van elke nieuwe maand), elke volle maan (halverwege de maand) en op alle feestdagen:

“Blaas op de bazuin bij nieuwemaan, bij vollemaan, op onze feestdag.” Psalm 81:4

Verder was het geluid te horen bij:

  • De wetgeving
  • Het terugbrengen van de ark naar Jeruzalem
  • Het uitroepen tot koning
  • Het oproepen tot de strijd
  • Het profeteren over de Dag des Heeren

Op Bazuinendag werd er op de bazuin geblazen, omdat het nieuwe maan was, maar ook omdat de climax van de feesten naderde: de Grote Verzoendag, en het daaropvolgende Loofhuttenfeest, waarbij de late oogst met grote vreugde werd binnengehaald. Het volk moest zich klaarmaken om God te ontmoeten. Ook de sabbatsjaren en jubeljaren werden in deze periode, in de zevende maand, met bazuingeklank aangekondigd:

“Dan moet u in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, bazuingeschal laten klinken. Op de Verzoendag moet u de bazuin in heel uw land laten klinken. U moet het vijftigste jaar heiligen en vrijlating in het land uitroepen voor alle bewoners ervan. Het is jubeljaar voor u: ieder zal terugkeren naar zijn eigen bezit en ieder zal terugkeren naar zijn familie.” Leviticus 25:9,10

Toekomstige vervulling

Zoals Pesach en het Wekenfeest letterlijk vervuld zijn tijdens Jezus’ eerste komst op aarde, zo zullen de drie laatste feesten ook letterlijk vervuld worden bij Zijn tweede komst. Jezus zal spoedig uit de hemel terugkeren, onder het klinken van een grote bazuin (Bazuinendag), Hij zal Zijn eigen volk Israël met Zich verzoenen (Grote Verzoendag), en alle volken zullen Hem als Koning aanbidden in Jeruzalem (Loofhuttenfeest). Voordat dit alles zal gebeuren moet er nog wel een obstakel uit de weg geruimd worden. En ook hier heeft het blazen op de bazuin mee te maken. Om dit goed te begrijpen is de geschiedenis van Jericho in de Bijbel veelzeggend, een geschiedenis waarin de bazuin een grote betekenis heeft.

Jericho en Babylon

Na veertig jaar van omzwervingen was het volk Israël klaar om het Beloofde Land binnen te gaan, maar er was één groot obstakel dat moest verdwijnen, en dat was Jericho.  Deze stad van weelde is een type van het Babylon uit Openbaring, dat evenzo moet vallen voordat Gods koninkrijk van vrede deze aarde kan bedekken. Er werd door het volk zeven dagen rond de stad Jericho gelopen waarbij steeds op de bazuin geblazen werd. De zevende dag bestond ook nog eens uit zeven rondgangen, waarbij na het laatste bazuingeschal het volk mocht juichen en Jericho viel!

Eenzelfde patroon zien we bij de val van Babylon, zoals die uitgebreid in Openbaring beschreven wordt. Het Lam, de Heere Jezus, opent de zeven zegels van de boekrol. Bij de opening van het zevende zegel komen er zeven engelen met bazuinen. Zij kondigen aan dat er zeven schalen van Gods toorn over de aarde uitgegoten zullen worden. Dit zal voorafgaan aan de komst van de Heere Jezus.

Uiteindelijk, zoals bij de laatste bazuin Jericho verwoest werd, zo wordt bij de laatste bazuin ook Babylon totaal verwoest. Openbaring beschrijft dat een specifiek gebied op aarde wordt getroffen, namelijk een derde deel van de aarde. Het zal het gebied zijn waar de antichrist eeuwenlang geheerst heeft, en waar het bloed van miljoenen Joden en ware gelovigen gevloeid heeft. God roept Zijn volk op om vóór deze oordelen uit dit gebied weg te gaan, omdat Hij Zijn kinderen voor dit vuuroordeel wil bewaren. God zij dank zal er volgens Joël ontkoming zijn te Jeruzalem!

“En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.” Openbaring 18:4

“Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft,
namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal.” Joël 2:32

“En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.” Openbaring 11:15

“En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied. En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo groot! En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn.” Openbaring 16:17-19

Als Babylon verwoest is, zal het Koninkrijk van God aanbreken, zullen de doden opgewekt worden tijdens de regering van de Heere Jezus op aarde, en zal Jezus Koning zijn tot in alle eeuwigheid! Dat is waar we naar uitzien op Bazuinendag!

Hallelujah, Maranatha!