Er wordt ons als stichting Weg Uit Babylon regelmatig gevraagd hoe wij de huidige coronacrisis zien in het licht van Bijbelse profetie. Misschien zijn er ook onder onze achterban die zich hebben afgevraagd waarom wij de afgelopen tijd niet (veel) specifiek over corona geschreven of gesproken hebben. Het leek ons goed om via dit artikel onze inzichten over Bijbelse profetie en deze coronacrisis met jullie te delen. Een veelbekeken filmpje op YouTube is de preek van ds. Paul Visser over ‘The Great Reset’, waarin de link wordt gelegd tussen Openbaring 13 en de huidige coronacrisis. De vraag die we in deze nieuwsbrief willen stellen is:

Kun je de coronacrisis (de pandemie en het gebruik van een QR-toegangssysteem) plaatsen in de profetie van Openbaring 13?

Openbaring 13 gaat over het beest uit de zee dat dodelijk gewond raakt, maar herleeft, waarna de hele aarde het beest achterna gaat. Het beest lastert God en voert oorlog tegen de heiligen. Allen van wie de naam niet geschreven staat in het boek des levens, aanbidden het beest. Daarna komt er een tweede beest op. Het beest heeft twee horens, als die van het Lam, maar het spreekt als de draak en zorgt ervoor dat het eerste beest aanbeden wordt. Dit beest doet bedrieglijke tekenen en maakt dat aan allen een merkteken wordt gegeven op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Verder zorgt het ervoor dat niemand kan kopen of verkopen, behalve zij die dat merkteken hebben, óf de naam van het beest, óf het getal van zijn naam. Het getal van dit beest is te berekenen, namelijk 666.

Rabbijn Jacobs

Kun je dit hoofdstuk uit Openbaring linken aan de coronacrisis? Allereerst willen we daar het volgende bij noemen. Enige weken geleden schreef rabbijn Jacobs een column, waarin hij een paar extreme opvattingen onder de loep neemt. De volgende vragen passeren in het stuk: 1. Kun je de ongevaccineerden van nu vergelijken met Joodse mensen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog? 2. Heeft onze overheid pertinent gelijk? 3. Is het vaccin het juiste middel en de oplossing voor deze pandemie? Hieronder een gedeelte van die column:

“…Het is te zot voor woorden dat ongevaccineerden vergeleken worden met Joden en onze overheid met het criminele misdadige leiderschap van nazi-Duitsland. Natuurlijk mag ieder het oneens zijn met het beleid van de overheid, daarvoor leven we in een democratie. En als u nu gaat zeggen dat Hitler ook democratisch werd gekozen, dan toont dat inderdaad dat ook een democratie ernstig de fout in kan gaan. Maar zelfs als achteraf zou blijken dat de vaccinatieplicht, die er overigens nog niet is, opgelegd zou worden en na jaren blijkt dat die beslissing medisch bezien fout was geweest, dan nog kunnen en mogen we onze overheid niet op een lijn trekken met een overheid die in zijn regeringsbeleid als speerpunt had opgenomen: Die Endlösung. De uitroeiing van alle Joden ter wereld, een heel volk. En zelfs als onze overheid ook als bijgedachte zou hebben andere motieven dan uitsluitend het welzijn van de bevolking, dan nog vallen die bijbedoelingen volledig in het niet tegen Die Endlösung. Als de wetten [van de huidige overheid] vergelijkbaar zouden zijn met de wetten in de jaren ’40-’45, dan mogen we niet als kuddedieren meelopen en de verkeerde kant opgaan, zoals toen geschiedde. Joden kregen restricties opgelegd, werden letterlijk en figuurlijk een richting opgedreven. Het begon met het verbod op het koosjere slachten en eindigde in de gedwongen verhuizing via Durchganslager Westerbork naar de gaskamers. Past het om de vergelijking te trekken met ongevaccineerden? Bezwaar tegen vaccinatie mag een mens kenbaar maken, maar de vergelijking doortrekken naar een onfris niveau gaat concentratiekampen te ver!”

Openbaring 13 uitgelegd

Vers 1 en 2 
Het beest uit de zee met 7 koppen en 10 horens is dezelfde als het laatste (vierde) beest wat de profeet Daniël eeuwen daarvoor al zag (Daniël 7). Dat zien we allereerst in het feit dat ze dezelfde kenmerken hebben. Net als bij het vierde dier in Daniel 7, heeft ook dít dier tien koppen. En net als in Daniël 7 komt het ook uit de zee op. Vers twee bevestigt dit nog duidelijker. Daar wordt namelijk gezegd dat het beest uit de zee de kenmerken in zich draagt van een panter, beer en leeuw; exact de drie dieren die in Daniel 7 de drie rijken voorstellen vóór het Romeinse Rijk. De tekst maakt ons daarmee duidelijk dat dit beest uit de zee dus hetzelfde vierde rijk (Het Romeinse Rijk) is als uit Daniel 7, die de kenmerken van de vorige drie rijken heeft overgenomen. Ook heeft de geschiedenis bewezen dat er inderdaad tien rijken (betekenis van de tien horens) op het gebied van het het oude Romeinse Rijk zijn gekomen (de Lombarden, de Franken, de Bourgondiërs, de Oostgoten, de Westgoten, de Vandalen, de Herulen, de Sueven, de Hunnen en de Saksen).

Vers 3
Vervolgens lezen we dat het beest echter dodelijk gewond raakt, maar vervolgens herleeft. Het beschrijft daarmee het Romeinse Rijk dat inderdaad in verval raakte de eerste eeuwen n.C., maar waarvan de dodelijke wond plotseling genezen werd op het moment dat keizer Constantijn het christendom en heidendom bij elkaar bracht en de macht van Rome nieuw leven inblies.
Wat er wordt genezen volgens de tekst is één van de zeven koppen. De zeven koppen staan voor de zeven regeringsvormen die het Romeinse Rijk gekend heeft. De zevende regeringsvorm is het verplaatsen van de keizerlijke troon naar Constantinopel, waarna de macht en de titels van de keizer te Rome overgingen naar de bisschop van Rome, de paus, die zelf meteen de achtste machtsvorm is (zie Openb. 17:10 en 11). Door deze bisschop van Rome herleeft het beest. Overigens vertelt openbaring 17:9 dat de zeven koppen ook verwijzen naar de zeven heuvels waarop zij gezeten is. Opnieuw een aanwijzing dat het gaat over Rome, wat op zeven heuvels gebouwd is.

Vers 4-10
Daarna zien we hoe het beest grote macht krijgt. We lezen over grote woorden van godslastering en het oorlog voeren tegen de heiligen gedurende 42 maanden (in onze overtuiging een tijdsaanduiding van symbolische betekenis, zie onze brochure ‘De antichrist volgens de Bijbel – 23 kenmerken’). Inderdaad heeft de vernieuwde Roomse macht, onder leiding van de bisschop van Rome (de paus) eeuwenlang oorlog gevoerd tegen de heiligen (ware gelovigen en Joden) en zij heeft zichzelf ook tot God gemaakt, wat in de Bijbel gelijk staat aan godslastering. Dat dit beest macht kreeg over alle volken (v.7), blijkt onder andere uit het feit dat zelfs grote leiders werden gekroond door de paus. (denk aan keizer Karel de Grote).

Vers 11-14
Dan zien we een tweede beest opkomen, dit keer niet uit de zee, maar uit de aarde. Waar het eerste beest de politieke macht en herleving van Rome voorstelde, spreekt dit tweede beest naar onze overtuiging over de geestelijke macht van Rome. Dit tweede beest heeft ‘twee horens, als die van het Lam, maar het spreekt als de draak.’ Hierin zien we de twee gezichten van Rome. Zij doet zich voor als ‘het Lam’, als plaatsvervanger van Jezus, maar wat ze werkelijk uitvoert komt van de andere kant, van de duivel. Deze geestelijke macht over de volken kan alleen worden uitgevoerd als Rome ook politieke macht heeft. Daarom voert zij haar macht uit ‘voor de ogen’ van het eerste beest, het herstelde Romeinse Rijk (v. 12). Rome heeft zo eeuwenlang macht gehad om de bevolking te dwingen tot de religie en aanbidding die zij uitgevoerd wilden hebben. Dit ging gepaard met grote tekenen (v. 13). Geschiedenisboeken spreken onder andere van vele (valse) tekenen rondom relikwieën en heiligenverering, van allerlei mystieke gebeurtenissen die de grote macht van Rome moesten bekrachtigen.

Vers 15-18
Pas als we de voorgaande context hebben, kunnen we tot een juiste invulling komen van de sensationele verzen over het teken van het beest. Wie vers 17 nauwkeurig leest ziet dat de aanbidders van het beest door drie kenmerken geïdentificeerd kunnen worden. Het merkteken van het beest, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. Het gaat dus niet zomaar om het aannemen van het teken, maar ook om die andere twee kenmerken. Ten diepste gaat het om het aanbidden van het beest. En het merkteken is ook echt een ‘teken’. Dat is heel wat anders dan een spuit of chip.

Hoe is dit dan vervuld? In de Middeleeuwen is het lange tijd zo geweest dat een ieder die niet wilde buigen, óf de naam van het beest niet wilde dragen, óf het kruisteken aan de rechterhand of het voorhoofd niet wilde dragen (of het nu was door besprenkeling met water of een teken van as), buiten de gilden werd geplaatst en niet meer kon kopen of verkopen. Het teken van het beest is een symbolische aanduiding van het kruis, hoewel dit ook letterlijk aangebracht wordt op het voorhoofd en de rechterhand. Zo is het ook met het kopen en verkopen. Dit verwijst symbolisch naar deelname aan de samenleving en het sociale leven, terwijl dat ook in de praktijk betekende dat de getroffenen inderdaad ook niet konden kopen en verkopen. Er staat in deze verzen ook dat het beest zou maken dat ‘allen die ‘het beeld van het beest niet aanbidden, gedood zouden worden’. Zo zijn er de afgelopen 2000 jaar miljoenen Joden en ware gelovigen ter dood gebracht. (zie ook het boek ‘Het bloed schreeuwt uit de aarde’)

Het getal van het beest duidt op de goddelijke aanbidding die de Roomse paus zich aan liet meten met de titel ‘Vicarus Fillii Dei’ (Plaatsvervanger van Gods Zoon) met de Latijnse getalswaarde 666, wanneer je de waarde van de letters optelt. Daarom staat er ook dat het getal 666 moet worden ‘berekend’. Elke uitleg waarbij het getal niet ‘berekend’ moet worden, klopt dus niet met de Bijbeltekst.

Jazeker, dit rijk is nog niet vernietigd en het blijft bestaan tot aan de wederkomst. Nog steeds is er een verbinding van de Europese regeringen naar de Roomse paus. Maar de dagen dat de heiligen door haar te gronde werden gericht zijn 76 jaar geleden ten einde gekomen.

Openbaring 13 en onze tijd

Tenslotte de beantwoording van de vraag: kun je deze coronacrisis (de pandemie en het gebruik van een QR toegangssysteem) plaatsen in de profetie van Openbaring 13?

De pandemie
Allereerst wordt in heel Openbaring 13 niet gesproken over een besmettelijke ziekte. Je zou de pandemie enkel in Openbaring 6:8 terug kunnen vinden, als daar wordt gesproken over een vierde deel van de aarde wat door het zwaard, honger, wilde dieren en de dood (pest/pandemie) sterft. Dit is de eeuwen door gebeurd. Vele pandemieën zijn er geweest, tot in onze tijd toe. Besef dat er in de geschiedenis vele periodes zijn geweest met zeer extreme gebeurtenissen en nog veel meer doden, die hoe erg ook, niet allemaal gelijk met de antichrist te maken hadden.

Vervolging, uitsluiting en/of uitroeiing
Sommige gelovigen zien in de huidige maatregelen een vorm van christenvervolging, of de opmaat daarnaartoe. In de Bijbel is vervolging echter nooit een vorm van verdrukking die wij samen met ongelovigen doormaken. Werkelijke geloofsvervolging is alleen die verdrukking die wij omwille van de naam van de Heere Jezus ondergaan, en waar je aan kunt ontsnappen door Hem ongehoorzaam te zijn of te verloochenen. Het moge duidelijk zijn dat een dergelijke vervolging in de huidige omstandigheden niet aan de orde is. Er wordt in Openbaring 13 niet over vervolging van zomaar een bepaalde groep mensen gesproken die weigert om het beest te gehoorzamen, maar juist zeer specifiek worden Joodse mensen en gelovigen in de Heere Jezus benoemd als degenen die vervolgd worden. De groep ongevaccineerden in Nederland bestaat voor slechts 2,5% uit gelovigen in Jezus en waarschijnlijk  voor een nog veel lager percentage uit Joodse mensen. Gelovig of ongelovig; de huidige maatregelen maken daar geen verschil tussen. In zekere zin zijn de gelovigen zelfs nog bevoorrecht, omdat religieuze bijeenkomsten niet onder de maatregelen vallen. Natuurlijk zijn er begrijpelijke zorgen rondom diverse huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld  aan de genderideologie, de waarde van het leven, de onderwijsvrijheid, enz. We kunnen dan ook nooit uitsluiten dat er in Europa nog geloofsvervolging zal komen. Of dat zo is zal de toekomst openbaren.

Mogelijke bijbedoelingen van het vaccin
Nergens in Openbaring 13 vind je iets over het beest dat een poging doet al haar onderdanen, of een groot deel daarvan, wilekeurig, uit te roeien.

Niet kopen en verkopen
Als het QR-toegangsbewijs verband zou hebben met het teken uit Openbaring 13, dan zouden 97,5% van de christenen niet in het boek des levens staan en 1,75 miljoen ongelovige Nederlanders wel, omdat zij het beest daarmee niet zouden aanbidden. En in onze tijd waarin de mogelijkheid bestaat tot kopen via webwinkels, zal het ook nooit onmogelijk zijn om te kopen en te verkopen.

Waarom hebben veel mensen dan toch de neiging om deze crisis en het boek Openbaring op elkaar te betrekken? Allereerst omdat er een gevoel is van angst, ten tweede een gevoel van druk van bovenaf door de regering en ten derde een gevoel van vrijheidsbeperking. Omdat Openbaring spreekt over oordelen waarbij grote aantallen mensen zullen sterven (let op: dit is een oordeel wat God direct uitvoert door middel van vuur), het niet kunnen kopen of verkopen (wat in enige mate gevoeld kan worden door het QR toegangsbewijs) lijkt er iets van herkenning te zijn. Echter, dit laatste heeft niet specifiek betrekking op de heiligen en de getuigen van Jezus en anderzijds is het tot op heden nog steeds maar een gedachte over iets wat in de toekomst zou liggen. De reactie die sommige christenen op het toegangsbewijs geven, door voorraden eten aan te leggen, is sowieso on-Bijbels en de Heere Jezus noemt dit zelfs heidens. (Matt. 6:31,32)

Om Openbaring 13 te begrijpen is het nodig om te beginnen te lezen bij de profeet Daniël (H2 en H7) en het te houden bij wat er staat en daarbij geen eigenmachtige uitleg toe te staan. Zelfs een eventuele vaccinatieplicht, al zou het 100% met verkeerde bedoelingen zijn, en een toegangsbewijs waarbij zelfs niets meer door ongevaccineerde mensen te kopen of te verkopen zou zijn, passen niet in Openbaring 13.

Wat is er nu dan wel gaande? Dat zal de tijd leren.

Onze opdracht – heel belangrijk!

Waar moeten wij ons dan wel mee bezig houden? De Heere Jezus geeft ons voor deze tijd vier  belangrijke aanbevelingen: 1. Let op Gods handelen met Israël, als het volk weer in het land is, duurt het niet lang meer of Gods Koninkrijk komt. 2. Wees waakzaam en verlangend met betrekking op Zijn wederkomst en Zijn Koninkrijk 3. én wees juist níet bezorgd over de alledaagse dingen. 4. Denk aan de vrouw van Lot (wees los van het wereldse systeem en van je tijdelijke bezittingen en wees klaar om mee te gaan naar de plaats van beschutting voor Gods oordelen) zie Matth. 24 en Lukas 17. Een link naar deze eindtijdrede met aansporingen van de Heere Jezus vind je hier.

Wat kunnen wij dan nu concreet doen? Allereerst kunnen we bidden dat God, door deze crisis heen veel mensen wakker schudt en dat er onder de gelovigen een beweging komt van mensen die geestelijk uitgaan uit Babylon, en zich klaarmaken om dat straks ook letterlijk te doen. Er is door de huidige omstandigheden onder christenen veel belangstelling voor het boek Openbaring, en de eindtijd. Laten we bidden en werken om te zorgen dat dit geen tijd van misleiding, maar werkelijk een tijd van openbaring wordt, waarin we reserveolie verzamelen om straks met de Bruidegom het feest binnen te kunnen gaan. Daarnaast kunnen we zelf ook uitgaan in de oogst, om deze boodschap te verspreiden, terwijl we bidden dat God de juiste mensen op onze weg plaatst en deze boodschap bekrachtigt met Zijn Heilige Geest.

Tenslotte, onze zorg moet niet liggen bij het ópkomen van het antichristelijke rijk, maar onze zorg moet liggen bij haar naderende ondergang, het oordeel wat God gaat brengen over het Westen, over de volken die hebben gedeeld in de ongerechtigheden van dit rijk van de antichrist.

“En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.” Openbaring 18:4

Jezus komt spoedig en zal gerechtigheid brengen op aarde. Hef je hoofd dus omhoog want de Bijbelse Great Reset zal gaan plaatsvinden:

“Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld!” Handelingen 3:21

Maranatha!