Op basis van Openbaring 18:4 geloven we dat onze uittocht uit Babylon bestaat uit twee delen:

  1. Loskomen van de zonden van Babylon
  2. Uitgaan uit het letterlijke Babylon om niet te ontvangen van haar plagen

“En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.” – Openbaring 18:4

Over het eerste punt: 
Onze eerste roeping is om geen gemeenschap meer te hebben met de zonden van Babylon. In de tijd van de Reformatie hebben veel gelovigen dit al ingezien en zij hebben zich losgemaakt van de Roomse kerk met alle afgoderij. We geloven dat het Gods verlangen is dat wij in deze tijd verder gaan met dit proces. Er is nog veel van Rome overgebleven in het protestantisme. We denken daarbij aan:

  • de vervanging van de Bijbelse sabbatviering door de Roomse zondagviering
  • de feesten van de Heere (zie leviticus 23) die vervangen werden door kerkelijke feesten als Kerst en Pasen op een onbijbelse datum, Hemelvaartsdag enz
  • de vervangingsleer, waarin de kerk de plaats van Israël inneemt
  • de toekomstleer; een hemelse toekomst voor de gelovigen in plaats van een aardse toekomst in het koninkrijk van de Heere Jezus

We geloven dat het tijd is om ons daarvan te bekeren en hierin terug te keren naar Gods woord. In deze terugkeer zullen we ook steeds meer verenigd worden met Israël, het volk van God.

Over het tweede punt:
We geloven dat Babylon niet alleen een geestelijke entiteit is, maar dat het boek Openbaring ook heel duidelijk leert dat er een gebied bij hoort. Dit gebied is de bakermat van de antichrist, het westen van Europa. Volgens het boek Openbaring zal dit gebied (steeds omschreven als ‘een derde deel’) verwoest worden door een groot oordeel. We geloven dat er daarom ook heel letterlijk een uittocht zal komen van Gods volk (en al degenen die daarbij horen) uit dit deel van de aarde.
Sommige mensen vinden dit heel ver gezocht en achten dit onmogelijk. Wij geloven echter dat dit niet zo vreemd is. Ooit verloste God Noach van een aarde die verging door water. Hij riep Lot uit Sodom. Hij verloste Israël uit Egypte terwijl Egypte te lijden had van enorm dodelijke en verwoestende plagen.  Later riep de Heere Jezus de gelovigen op om Jeruzalem te verlaten voordat Gods oordeel (door de Romeinen) de stad zou treffen.
Wij geloven dat er op het grote kantelpunt van de geschiedenis, de periode van de wederkomst van de Heere Jezus, opnieuw een oordeel en een uittocht zal zijn waarin alles wat daar door de profeten over gesproken is vervuld zal worden. Naar ons inzicht, en zoals de profeten gesproken hebben, zal deze uittocht zich begeven naar Israël, het land van de belofte.

“…Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft,…” – Joël 2:32

Wij focussen ons op het eerste punt, in het geloof dat, als de tijd daar is, God zelf zorg zal dragen voor het tweede.