Sabbat of zondag, wat moeten we vieren? Waarom viert de christelijke kerk de zondag in plaats van de Sabbat zoals de Heere God die in de Bijbel heeft ingesteld? Wat zegt de Rooms-Katholieke kerk hierover? Onderstaande citaten hebben betrekking op de verandering van de Sabbat in de zondag.

Sabbat of zondag citaten

“De zondag is de eerste dag der week. De Heilige Kerk heeft in de nieuwe wet deze dag aan God zonderling toegewijd, in plaats van de Sabbatdag die, volgens Gods gebod, onder de Oude Wet gevierd werd. Hoewel de tien geboden als natuurwetten onveranderlijk zijn, kon de Heilige Kerk nochtans die verandering doen.”
(Mechelschen Catechismus; Mgr. Lambrecht, blz. 194)

“Gij moogt de Bijbel lezen van Genesis tot de Openbaring, gij zult geen enkele gezaghebbende uitspraak vinden die het heiligen van de zondag bevestigt. De Schrift beveelt het godsdienstig onderhouden van de sabbat, een dag die wij nooit heiligen.”
(Kardinaal-Aartsbisschop James Gibbons; Het geloof onzer vaderen, blz. 107)

“De Katholieke Kerk heeft uit hoofde van haar goddelijke zending de dag veranderd van Zaterdag naar Zondag.”
(Kardinaal-Aartsbisschop James Gibbons)

“Vraag: Wat is de Sabbatdag?
Antwoord: De zaterdag is de Sabbatdag.
Vraag: Waarom vieren wij zondag in plaats van de Sabbatdag?
Antwoord: We vieren zondag in plaats van de Sabbatdag, omdat de Katholieke Kerk op het Concilie van Laodicea (in het jaar 364) de plechtigheid van de zaterdag op de zondag heeft overgebracht”
(Uit een Roomse catechismus, die de apostolische zegen van paus Pius X meekreeg, Rev. Peter Geiermann; The Convert’s Catechismus of Catholic Doctrine; blz. 659 uit A. de Linge, Daniël een profeet voor onze tijd, blz. 122)

“Indien je alleen de Bijbel volgt dan ben je verplicht om de zaterdag te heiligen, want dat is de dag waarvan de Almachtige God zegt dat je die zal heiligen voor Hem. Door het houden van de zondag volgen niet-katholieken het 1800 jaren oude gebruik van de Katholieke kerk, een traditie en geen Bijbels voorschrift… Bij de Katholieken bestaat er betreffende deze kwestie geen probleem. Daar wij de bijbel niet beschouwen als de enige regel voor ons geloof, kunnen we steeds terugvallen op de aanwezige praktijken en tradities van de kerk.”
(Francis G. Lentz; The Question Box, 1900, blz. 98,99.)

“Zondag is een teken van gezag … onze kerk is de Bijbel, en deze beweging van het handhaven van de zaterdagrust op zondag is het bewijs van dat feit”
(Katholieke Record van London, Ontario, september 1923)

“Zondagsviering door protestanten is hulde, die zij ondanks zichzelven, bewijzen aan de autoriteit van de Katholieke kerk.”
(Monsigneur Segur; Plain talk about the Protestantism of today, blz. 213)

“de verandering van de sabbat en het instellen van de zondag, waar protestanten nu mee akkoord gaan;… want door het vieren van de zondag erkennen zij dat de kerk het recht heeft feestdagen in te stellen en het niet-vieren daarvan als zonde te beschouwen”
(Henry Tuberville; An Abridgement of the Christian Doctrine, blz. 58).

“Aan welke kerk bewijst de gehele beschaafde wereld gehoorzaamheid? De protestanten geven ons alle mogelijke namen, die zich slechts denken laten: Antichrist, het scharlakenrode beest, Babylon, enz. enz. tegelijkertijd zeggen zij ook groten eerbied te hebben voor de Bijbel, en nochtans erkennen zij, door de plechtige viering van de Zondag, de macht van de Katholieke kerk. De Bijbel zegt: “Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt”, maar de Katholieke kerk zegt: “Neen, houdt de eerste dag van de week heilig” en de gehele wereld buigt in gehoorzaamheid.”
(Pater Enright; ’s Weerelds Eenige Hoop, blz. 214)

Meer lezen over Sabbat of zondag? Lees hier hoofdstuk 7 uit Weg uit Babylon:

Tijden en wet veranderden

“Vraag: Hoe kunt u bewijzen, dat de kerk macht heeft feestdagen verplicht te stellen?
Antwoord: Juist daardoor, dat zij de Sabbat verschoven heeft naar de zondag, wat zelfs de protestanten erkennen, waardoor zij zich openlijk tegenspreken als zij de zondag streng onderhouden en de meeste andere feestdagen, die door diezelfde kerk werden ingesteld, heiligen”.
(Abridgement of Christian Doctrine; H. Tuberville, Donay-Kolleg, 1649, blz. 58).

(Bovenstaande citaten zijn onder andere terug te vinden in het boek ‘Weg uit Babylon‘ hoofdstuk 7)