Veel christenen bidden regelmatig het ‘onze Vader’. Één bekende zin uit dit prachtige gebed luid: “Uw koninkrijk kome”. Waar bidden we om als we deze woorden uitspreken? “Met het Kruis is Gods reddingsplan nog niet afgelopen. Deze wereld is nog steeds in de macht van de zonde. God zal echter nier rusten voordat heel Zijn schepping bevrijd is uit de macht van de zonde.”

Dat zegt Daniel Gerrets. Binnenkort spreekt hij over het Koninkrijk in een Bijbelstudieserie. “In de Bijbel lezen we dat God deze aarde gaat herscheppen. Deze herschepping vindt plaats in de tijd na de wederkomst van de Heere Jezus. Concreet betekent dit dat onder de zegenrijke regering van de Messias alle volken tot bekering zullen komen en dat Gods Schepping hersteld word. Deze periode wordt gekenmerkt door bijzondere veranderingen. Zo zijn er bijvoorbeeld geen oorlogen meer en gaan roofdieren over op een vegetarisch dieet.”

In veel kerken leeft volgens Daniel het idee dat Gods plan van verlossing inhoudt dat God een geredde zondaar na zijn sterven tot Zich neemt in de hemel. Daar mag die persoon dan voor altijd in Gods heerlijkheid verblijven. “Als wij zo denken, missen wij feitelijk de kern van het evangelie. In de Bijbel komen we op veel plaatsen tegen dat God de aarde weer gaat herstellen. Dit verlossingswerk zal tot stand komen tijdens de regering van de Heere Jezus over heel de aarde. De profeten hebben daar veel over gesproken en ook de Heere Jezus heeft daar onderwijs over gegeven. Als gelovigen zullen wij in dit herstel een actieve rol hebben. Wij ontvangen een verheerlijkt lichaam, waarmee we op deze aarde aanwezig zullen zijn.” Dit facet van het Evangelie is zo belangrijk omdat “ons geloof anders incompleet is,” aldus Daniel. “Door dit inzicht ging ik andere Bijbelgedeelten ook opeens beter begrijpen. Soms voelde het alsof ik de Bijbel voor het eerst aan het lezen was. Ik word er nog steeds enthousiast van!”

Daniel: “De profeten hebben veel gesproken over de eerste komst van Jezus. Van deze profetieën weten wij dat ze letterlijk vervuld zijn. Jezus is letterlijk geboren in Bethlehem, letterlijk op een ezel Jeruzalem binnen gereden, letterlijk als een lam ter slachting geleid en letterlijk begraven in het graf van een rijke. Zijn wij bereid om het woord van God net zo letterlijk te nemen als het gaat over de tweede komst van de Heere Jezus? Zal Hij Zijn voeten zetten op de Olijfberg? Zal de schepping bevrijd worden van de vloek van de zonde? Zal Jezus regeren over de twaalf stammen van Israël en daar doorheen over alle volken?”

Deze theologie, waar Daniel Gerrets het over heeft, zorgt er mogelijk voor dat kerkelijke tradities moeten wijken. “In Leviticus 23 vinden we zeven prachtige feesten opgetekend die met elkaar een blauwdruk vormen van Gods reddingsplan met deze wereld. De voorjaarsfeesten verwijzen daarbij naar de eerste komst van Jezus, terwijl de najaarsfeesten verwijzen naar Zijn tweede komst. In de kerkelijke feestkalender zijn alleen enkele van de voorjaarsfeesten opgenomen. Als wij al de Bijbelse feesten gaan vieren, komt er jaarlijks een periode waarin we aan de hand van verschillende feesten nadenken over een paar speerpunten in de voltooiing van Gods verlossingsplan. Dat kan ons helpen om tot meer inzicht te komen. De eerste christengemeenten vierden deze feesten, maar Rome heeft deze vieringen verboden en heidense feesten ingevoerd in de kerk. In de reformatie is dat helaas niet terug gedraaid.”

“Ik denk dat we als christenen toe zijn aan een nieuwe reformatie,” besluit Daniel Gerrets. “Er moet aandacht komen voor het herstelplan dat God heeft met deze wereld en voor de rol die wij als gelovigen daarin hebben. Petrus roept in zijn brieven heel vaak op om te leven bij de boodschap van de profeten. Dat geldt volgens hem des te meer als de dag van de wederkomst nadert. Ik geloof dat we dicht bij het moment leven dat Jezus terug zal komen. Daarom geldt de oproep van Petrus vandaag heel sterk. Leven bij het profetische woord betekent dat wij de vervulling van Gods profetieën biddend gaan verwachten. Veel christenen zijn nu niet bekend met de boodschap van de profeten.Daarnaast is het nodig om te leven met een voortdurende bereidheid tot bekering, een oprecht hart en een zuiver geweten. Dat zijn de belangrijkste sleutels om de stem van God te kunnen verstaan.”

Bron: www.cip.nl


Bekijk de studie van Daniël Gerrets over het Koninkrijk op video: Het Koninkrijk: Gods reddingsplan