Al tien jaar geleden zei de bekende Bijbelleraar Jan van Barneveld: “Als Europa niet geoordeeld wordt, zou, met eerbied gezegd, God Zijn excuses moeten maken aan Sodom en Gomorra.”

Dat zei hij destijds vanwege de grote goddeloosheid en immoraliteit in ons eigen land, in Europa en in Amerika. En het boek Blaast de Bazuin van David Wilkerson begint met: “Amerika zal vernietigd worden door vuur.”

Zulke uitspraken zijn ergens op gegrond. Natuurlijk zijn het niet mensen, die bepalen of een land of een werelddeel geoordeeld gaat worden. God openbaart in Zijn Woord hoe Hij zal handelen met een land of volk dat leeft in immoraliteit en gruwelijke zonde. En dat zal een ieder ‘die liefde voor de waarheid’ heeft, heel serieus moeten nemen.

We moeten rondom dit impopulaire onderwerp onszelf en de mensen om ons heen eerlijk behandelen. Wie nu een boodschap brengt van ‘vrede, vrede, geen gevaar’ of van ‘God is enkel liefde, en dat zal Hem weerhouden Europa te oordelen’, kan daarvoor geen enkele ondersteuning vinden in Gods Woord. Integendeel, er worden in het Woord veel voorbeelden gegeven, die duidelijk maken dat God rechtvaardig is en dat er een moment komt dat ‘de maat van de zonde vol is’ (Mattheüs 23:32, Genesis 15:16). Op zo’n moment volgt de afrekening; voor de heidenvolken in het land Kanaän was dat pas na 450 jaar toen het volk Israël terugkeerde uit Egypte en hen verdreef op Gods bevel, voor Jeruzalem kwam het oordeel in het jaar 70.

Zou het kunnen dat de maat van de zonde nu vol is in het Westen en dat Gods oordelen hier gaan komen? Ja, het Westen is in grote mate goddeloos.
Er worden dagelijks honderden ongeboren kinderen vermoord, er zijn ‘gruwelijke’ zonden gelegaliseerd en God wordt op alle manieren uit de samenleving verdrongen. Maar is dat in China of India anders? Waarom zou God het Westen moeten oordelen?

Het antwoord vinden we in het boek Openbaring. Twee belangrijke redenen worden daar genoemd waarom het oordeel over het Westen komt. De eerste reden is: vanwege afvalligheid en afgoderij. De tweede reden is: vanwege het vergieten van onschuldig bloed.

1. Vanwege de afvalligheid en afgoderij van Gods gemeente

In Openbaring 17:2b lezen we over wie het oordeel komt: “Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien.” Met deze hoer hebben “de koningen van de aarde hoererij bedreven.” Deze vrouw heeft de naam ‘Geheimenis Babylon’ op haar voorhoofd. Dit is de sleutel: deze hoer is in het geheim de voortzetting van Babylon. Er bestaat dus een geestelijk Babylon waarover Gods oordeel zal komen. Bedenk dan, dat Johannes Openbaring schreef aan gelovigen. De boodschap is dan ook niet, dat Babylon zich ergens ver weg bevindt in de goddeloze wereld. Nee, in de gemeente zou afgoderij toegelaten gaan worden en zij zal uiteindelijk tot een afvallige vrouw worden; een hoer, met de geest van Babylon.

De boodschap in Openbaring gaat ook niet over ‘een kleine periode ergens in de toekomst’, maar het gaat voor een groot gedeelte over de 2000 jaar die achter ons ligt. De christelijke kerk in Europa heeft zich vanaf de derde eeuw na Christus afgekeerd van heel veel zaken uit Gods Woord en heeft de waarheid verruild voor allerlei zaken met een afgodische oorsprong. Heel veel gebruiken en rituelen in de kerk vinden hun oorsprong in de veel oudere Babylonische afgodsdienst. Op de studiedag die Weg uit Babylon organiseert zal veel van dit Geheimenis van Babel ontmaskerd worden.

Afgoderij door Gods volk heeft in de geschiedenis altijd tot oordeel geleid. Er werden 3000 mensen gedood toen het volk voor het gouden kalf danste. Het koninkrijk Israël werd in tweeën gescheurd doordat Salomo afgoderij toeliet. Jerobeam verzette het Loofhuttenfeest op eigen initiatief en zijn afgoderij had grote gevolgen. Van veel koningen na hem lezen we: “Hij deed wat slecht was in de ogen van de Heere, want hij volgde de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen; hij week daarvan niet af.” (bijv. 2 Koningen 12:2) Ook in onze kerkgeschiedenis zijn tijden en wetten veranderd (Daniël 7:25). Denk aan de verplaatsing van sabbat naar zondag, de invoering van kerst en de afschaffing van de Bijbelse feesten. Denk aan de verering van de koningin van de hemel, de verering van een mens, de paus, die zich als God heeft gemaakt en zich ook zo heeft laten benoemen en vereren.

Eeuwenlang “volgden de volken die door haar verleid zijn deze zonden; ze week daarvan niet af”. Waarom God het westen moet oordelen? Omdat volgens een Engel in Openbaring Babylon, de afvallige kerk, “… alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.”(Openb. 14:8.)

2. Vanwege het vergoten bloed van de heiligen en de getuigen van Jezus

Het oordeel van God zoals beschreven in Openbaring komt over een derde deel van de aarde, volgens Openbaring 8 en 9 (vers 15). Het is dat deel van de aarde waar Johannes van gezien heeft “dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen; en van het bloed van de getuigen van Jezus.” “Heiligen” is een benaming voor Israël. Zij is het geheiligde volk, het apartgezette volk. Paulus zegt immers dat de gelovige heidenen in Efeze “medeburgers van de heiligen” zijn.

Misschien denken we dat God ons toch niet verantwoordelijk zal houden voor wat ons voorgeslacht heeft gedaan.
Gedurende 2000 jaar ‘kerkgeschiedenis’ is het bloed van miljoenen gelovigen en Joden vergoten. De Holocaust heeft niet plaatsgevonden in Afrika of China, maar in ‘christelijk’ Europa. En dit is ook een basisgegeven in de Bijbel: God oordeelt het onschuldige bloed dat vergoten is. Het volk Israël moest daarom in ballingschap: “… om hen voor Zijn aangezicht weg te doen vanwege de zonden van Manasse … en ook vanwege het onschuldig bloed dat hij vergoten had – hij had Jeruzalem met onschuldig bloed gevuld. Daarom wilde de Heere geen vergeving schenken.”(1 Kon. 24:3,4).

Ook de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Chr. had met onschuldig bloed te maken. Jezus zegt: “..opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde, vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia..”(Matth. 23:35).

Hier zien we trouwens nog iets wat wij als christenen kwijt zijn. Gods oordeel kan komen over onschuldig bloed, dat generaties eerder vergoten is. Misschien staan wij daar te weinig bij stil en denken we dat God ons toch niet verantwoordelijk zal houden voor wat ons voorgeslacht heeft gedaan. Beseffen wij echter hoeveel miljoenen gelovigen er door de kerk van Rome zijn vermoord? Beseffen wij hoeveel Joden vermoord zijn door de eeuwen heen? De Joden hebben 1500 jaar lang te maken gehad met verbanning en vernietiging. Zij konden eeuwenlang niet kopen en verkopen en werden door christenen te vuur en te zwaard uitgemoord. Het uiteindelijke dieptepunt van het ‘aanraken van Gods oogappel’ was de systematische vernietiging van 6 miljoen Joden. En dat alles in christelijk Europa. In Openbaring 16:5 lezen we: “U bent rechtvaardig Heere, Die is en Die was en Die zal zijn, dat U dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed van de heiligen en de profeten vergoten hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het.”

Wij kunnen misschien dingen vergeten of minder belangrijk vinden omdat het al langer geleden is, God vergeet het echter niet. We lezen dan ook: “Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.. .. omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft.”

Hoofdredenen

Dit zijn de twee hoofdredenen die Gods Woord ons zelf aanreikt, waarom het oordeel zal komen over het westen. Daarnaast moeten we vrezen dat wij in Europa en Amerika ‘de maat van de zonde’ aan het bereiken zijn. Aan Gods lankmoedigheid komt een eind. Hoelang nog?

Dit artikel verscheen eerder op CIP.nl. Wim Verwoerd is voorganger van de Messiaanse Gemeente Nieuw-Lekkerland en auteur van het boek Weg uit Babylon.

Bekijk ook de video: Oordeel over het Westen