“Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 1 Thessalonicenzen 4:16 en 17)

Misvattingen over de opname

Graag willen we benadrukken dat we van harte geloven in de waarheid die door Paulus onderwezen wordt in 1 Thessalonicenzen 4. Deze waarheid is echter in de zogenaamde opnameleer ernstig verdraaid. De volgende zaken worden in de opnameleer onderwezen, zonder dat Paulus dit hier noemt:

  • De opname is bedoeld om te ontkomen aan een veronderstelde grote verdrukking
  • Bij de opname stijgt de gemeente op naar de hemel om daar te blijven en de bruiloft van het lam te vieren
  • Bij de opname staan doden op, zonder dat de werkelijke wederkomst van de Heere Jezus al heeft plaatsgevonden
  • De gemeente wordt opgenomen, terwijl Israël achterblijft om door een nog komende veronderstelde verdrukking te gaan onder de heerschappij van de antichrist.

Inderdaad geloven wij dat deze leerstellingen vreemd zijn aan de Bijbel. De grote verdrukking is al begonnen bij de eerste gemeenten, en duurt nog steeds voort. Zie hiervoor de video ‘De grote misvatting over de grote verdrukking’. Paulus spreekt over het feit dat de Heere Jezus naar de aarde toe komt, en dat de gelovigen Hem tegemoet gaan. In de gangbare opnameleer wordt dit helemaal omgedraaid. Wij gaan op weg naar de Heere Jezus, en Hij komt ons een stukje tegemoet, waarna wij vervolgens met Hem meegaan. Dit is dus niet juist. Als je in het dagelijks leven iemand tegemoet gaat, betekent dat dat diegene juist jouw kant op komt! De Heere Jezus komt naar de aarde toe.

Geen opstanding vóór de wederkomst

Uit Openbaring 11:18 (“…Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden”) leren we duidelijk dat de periode van de zevende bazuin, die de wederkomst inluidt, de periode is dat de doden zullen opstaan. Er is geen enkele Bijbeltekst die leert dat dit eerder zal gebeuren bij een zogenaamde geheime komst van de Heere Jezus. Allerlei bizarre opnamescenario’s waarbij gestorvenen en levenden tegelijk de lucht in vliegen zijn dus onbijbels. 1 Thessalonicenzen 4 beschrijft juist een gebeurtenis waar de hele schepping getuige van zal zijn; er is geroep van een archangel en het geluid van de bazuin van God.

Opgenomen in heerlijkheid

Waar spreekt 1 Thessalonisenzen 4, en met name vers 17, dan wel over? Er wordt gesproken over ‘…een ontmoeting met de Heere in de lucht’. Sowieso is het Griekse woordje lucht hier ‘de lucht die ons van nature omringd’. Niet de hemel dus. Het heeft te maken met het Koninkrijk van God hier op aarde waarin we ons vrij kunnen bewegen, met een verheerlijkt lichaam. Het Griekse woordje wat in deze tekst voor opname wordt gebruikt is te vertalen met ‘grijpen’. Het gaat om iets wat in een zeer kort moment gebeurt. Voor de beste uitleg kun je hiervoor lezen wat geschreven staat in 1 Kor. 15:52:

“Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. (1 Korinthe 15:51 en 52)

Uit deze tekst blijkt wederom duidelijk dat deze verandering en de opstanding der doden pas plaats vinden in het Koninkrijk, na de laatste bazuin (zoals ook staat in 1 Thess. 4:16). Dan hebben de eerste zes bazuinen al geklonken, dan is Gods vuuroordeel al over een derde van de aarde gegaan, dan is de grote verdrukking tot een einde gekomen en Babylon vernietigd, dan is Jezus Koning op aarde geworden! Een ‘geheime opname’ voorafgaand aan dit alles leert de Bijbel nergens.

Wat betekent dan het ‘opgenomen worden in de wolken’? Het woordje wolken staat in de Bijbel vaak genoeg ook voor de wolk van de heerlijkheid van de HERE. (zie bijvoorbeeld 1 Kor. 10:2). Kortom, wij geloven dat 1 Thessalonisenzen 4 spreekt over de vertroosting van achtereenvolgens de komst (parousia = aanwezigheid) van het Koninkrijk van de HEERE op aarde, de opstanding van de doden met een verheerlijkt lichaam en het krijgen van een verheerlijkt lichaam voor de Zijnen die nog leven ten tijde van Zijn aanwezigheid, een lichaam waarmee wij ons zonder barrière kunnen verplaatsen, om zo altijd bij de HEERE te zijn.