De Reformatie heeft ons veel teruggegeven waar we God dankbaar voor zijn. Maar de vraag die we ons moeten stellen, is: ‘Herdenken we alleen wat de reformatoren hebben gedaan, of gaan we in dezelfde Geest als hen, vandaag de dag door met hervormen?’

Zijn we onder andere bereid onze visie met betrekking tot het Koninkrijk van God te hervormen? En zijn we bereid te onderzoeken wat er onder ons nog meer van ‘heidense oorsprong’ is zoals in de tijd van de Reformatie de heiligenverering, de rozenkrans, enz.

De reformatoren wisten goed waar ze uitgeleid werden, namelijk uit het afgodische systeem van Rome. Misschien voor velen onbekend, maar Spurgeon had in de 19e eeuw nog dezelfde visie op Rome.

(Uit “De Schriftuitlegger voor het Huisgezin door C.H. Spurgeon”)

Bij Openb 14:9-11: “Een een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, Die zal ook drinken ui de wijn van de toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in de drinkbeker Zijns toorns…..

Het zal iets ontzettends wezen op enigerleiwijze met het pausdom vereenzelvigd te worden. De waarschuwing hier gegeven, is schrikkelijk. Laat ons elke vorm van papisterij vlieden, zoals Lot Sodom ontvlucht is.

Bij 14 Vs. 12 “: Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.”

Myriaden zijn door de kerk van Rome gemarteld, maar hun bloed zal gewroken worden.

Bij 14 vs 19 en 20:”En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde, en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toorn Gods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden, en er is bloed uit de wijnpersbak gekomen, tot aan de tomen van de paarden, duizend zes honderd stadiën ver.”

In dit ontzettend symbool wordt de algehele verdelging der goddelozen voorgesteld, in het bijzonder met betrekking tot de vervolgzieke kerk van Rome. Bijbeluitlegger Fox: “De Papisten snoefden (schepten op), dat zij tot de zadelriem van hun paarden in het bloed van de Lutheranen zouden rijden. Hoe schrikkelijk zal wreedheid door de Heere gestraft worden.

Bij Openb.17:3 “En hij bracht mij weg in een woestijn, in de geest (in letterlijke en geestelijke zin staat Rome in een woestijn) “En ik zag een vrouw zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der godslastering, en had zeven hoofden en tien hoornen.”

Namen der godslastering zijn overvloedig in die kerk, welker hoofd zich ONFEILBAAR  durft noemen.

Bij 17 Vs 5: “En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk: Verborgenheid het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde”

Deze woorden zijn als een fotografie van het pausdom, geen portret kon een treffender gelijkenis vertonen.

Bij 17 Vs. 8 Het beest , dat gij gezien hebt, was en is niet en het zal opkomen uit de afgrond en ten verderve gaan.”

Het dier denkt men de oude keizerlijke heerschappij van Rome te zijn, op welke de geestelijke macht reed als op een rijk opgetuigd paard.

Bij 17 Vs 9 (de vrouw zit op zeven bergen)

Elke schooljongen weet dat Rome op zeven heuvelen gebouwd is.

17 Vs. 12 en 13: “En de tien hoornen, die gij gezienhebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op één ure met het beest. Deze hebben enerlei mening, en zullen hun kracht enmacht het beest overgeven.”

Waarschijnlijk zijn dit de koninkrijken, die ontstaan zijn na de ondergang van het Romeinse rijk, en die allen vazallen werden van de Pauselijke macht.

Bij 17 Vs 15-17 (de tien hoornen zullen de hoer haten en zullen haar woest maken, en zij zullen haar met vuur verbranden)

Het pausdom zal ten onder gebracht worden door de koningen, die het eens ondersteunt hebben. Reeds is zijn tijdelijke macht weggevaagd, en bij schier (bijna) alle volken zijn de heersers besloten om zijn aanmatiging te keer  te gaan (tegen te gaan)

Bij 17 Vs. 18 (de vrouw is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde)

Dit moet Rome zijn, want geen andere stad heeft zulk een heerschappij uitgeoefend en de koningen der aarde tot hare vazallen (onderdanen) gemaakt. Moge de val van het Roomse bijgeloof nabij en verpletterend zijn.

Bij Openb.18: 4 “Ga uit van haar, Mijn volk opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt”

Laat af van de symbolen van Rome, verafschuw haar leerstellingen, mijd haar geest, haar gezindheid. Ga uit, ga voor goed uit van haar.

Bij 18 Vs 8:”Daarom zullen haar plagen op één dag komen, namelijk dood, rouw, honger en zij zal met vuur verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.”

Het plotselinge gaat gewoonlijk gepaard met strengheid. Rome zal gespaard worden, totdat haar grote maat van zonden vol is, maar ook geen ogenblik langer. Dat tijdstip kan niet meer veraf zijn, want met kan zich nauwelijks een goddelozer stelsel denken dan het stelsel van het pausdom, inzonderheid zo als het door de Jezuïeten nog versterkt is. Indien een misdadiger, zoals de kerk van Rome niet voorbeeldig gestraft is, waar zou Gods rechtvaardigheid dan zijn? Haar einde zal het mensdom in verbazing brengen.

Bij 18 Vs 11-18 (Niemand koop hun waren meer: goud, zilver kostelijk gesteente, paarlen, fijn lijnwaad, purper, zijde, scharlaken, welriekend hout, ivoren vaten, kostelijkste hout, koper, ijzer, marmersteen, kaneel, reukwerk, welriekende zalf enz….want in één ure is zo grote rijkdom verwoest) 

Treedt een van de rijke kerken van Rome binnen, en ziet of hier niet een nauwkeurige lijst gegeven is van hetgeen daar te zien is. Het is alsof men de lijst van den schatter voor zich heeft. Als al die dingen niet meer gebruikt zouden worden in de Roomse eredienst, dan zou dit voor de handel grote schade wezen. In de middeleeuwen bloeide de handel door de weelde van de Roomse kerk, van daar het weeklagen van de zeelieden om haar val.

Bij 18 Vs. 24 “En in haar is gevonden het bloed der profeten, en der heiligen, en al dergenen die gedood zijn op de aarde.”

Dat is haar grote, haar monsterachtige zonde. De Roomse kerk is in haar aard en wezen vervolgziek. In elk land heeft zij gedorst naar het bloed van het getrouwe volk van God, en zij beroemt er zich op, dat zij nooit verandert. Haar oordeel is verzegeld, ere zij God hiervoor. Hoe eerder zulk een stelsel met al wat er toe behoort van de aarde wordt weggevaagd, hoe beter het zal zijn.

Openb 19 :4 (Halleluja, de grote hoer is geoordeeld)

De algehele omverwerping van het pausdom zal de hemel zelf met uitnemende vreugde vervullen, en nieuwe heerlijkheid toebrengen aan God. Laat ons dagelijks hierom bidden.