• 95
  •  
  •  
  •  
  •  

Tien geboden/woorden nog geldig?

Er zijn mensen die stellen dat de tien woorden/geboden niet meer gelden voor ons als heidenen (heidenen zijn niet-Israëlieten). Maar als we concluderen dat deze niet meer gelden, dan zou dat betekenen dat we ook mogen vloeken, moorden, stelen etc.
Er wordt dan gezegd: ‘Ja, maar omdat de Heilige Geest in mij woont wil ik vanuit mezelf niet meer liegen en vloeken’. Dat klopt helemaal! Maar waarom geldt dat dan weer niet voor het vierde gebod?

2 Korintiërs 3:3 Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten.

We weten allemaal dat op de twee stenen tafelen 10 woorden/geboden van God staan. Het verschil met het Oude Verbond is, dat het nu niet meer de letter van buitenaf (op steen) is, maar dat het op ons hart geschreven is. Waarom maken we hier dan vaak opeens 9 woorden/geboden van? Als het op ons hart wordt geschreven, is het geen moeten, maar een hartsverlangen om het voor de Heere te doen:)

Samenkomst op eerste dag van de week in Handelingen

In het boek Handelingen lezen we over acht samenkomsten op de sabbat, slechts één keer lezen we dat men samenkomt met op de eerste dag van de week. Gek genoeg is voor velen deze ene keer leidend en laat men de andere acht samenkomsten (op sabbat) links liggen.

Maar we gaan nu kijken naar die ene keer waar men een keer op de eerste dag van de week samenkomt.

Handelingen 20:7 En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken; en hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht.

Overigens staat er ook gewoon bij waarom ze die dag samenkwamen. Let op het woordje ´omdat´; Paulus wilde een dag later vertrekken. Is het dan heel raar om de dag ervoor het brood te willen breken met broeders en zusters? Het breken van het brood is trouwens niet verbonden aan een bepaalde dag. Het heeft geen Bijbelse gronden dat dit persé in een kerkdienst zou moeten. Tenslotte stelde Jezus Zelf het avondmaal in toen Hij samen was met zijn discipelen, niet tijdens een speciale dienst o.i.d.

Daarnaast begint een dag in de bijbel wanneer de zon onder gaat. En uit de context kunnen we opmaken dat de bijeenkomst zeer waarschijnlijk in de avond is geweest:

Handelingen 20:8 En er waren veel lampen in de bovenzaal waar zij bijeenwaren. 9 En een zekere jongeman, zat in het venster en werd door een diepe slaap overmand, doordat Paulus zo lang sprak. Hij viel, door de slaap overmand, van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgetild.

Er waren lampen en iemand viel in slaap nadat Paulus heel lang sprak, hoe logisch is het dat dit overdag gebeurd? Dus mochten we echt consequent willen zijn en onze wekelijkse samenkomst op deze tekst baseren, dan zouden we op zaterdagavond bijeen moeten komen.

Samenkomsten op de sabbat in Handelingen

In het boek Handelingen staan veel meer vermeldingen van het bijeenkomen op de sabbat dan van het bijeenkomen op de eerste dag van de week:

Handelingen 13:14 En zij gingen vanuit Perge het land door en kwamen in Antiochië in Pisidië; en zij gingen op de dag van de sabbat de synagoge binnen en gingen daar zitten.

Handelingen 13:44 En op de volgende sabbat kwam bijna heel de stad samen om het Woord van God te horen.

Handelingen 15:21 Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen.

Handelingen 16:13 En op de dag van de sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond; en nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren.

Handelingen 17:2 En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de Schriften.

Handelingen 18:4 En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen.

Er staat in het Nieuwe Testament nergens een sabbatsgebod

Dit is helemaal waar. Maar het is goed om te beseffen dat de apostelen toen alleen het Eerste/Oude Testament hadden en daaruit predikten. De brieven van de apostelen waren afhankelijk van de situatie in de gemeentes. Zolang de kwestie van sabbat of zondag niet speelde, werd er ook niet over gesproken door de apostelen.

Daarnaast staat er ook nergens dat de sabbatdag is afgeschaft, en dat de sabbatdag niet is afgeschaft als rustdag kunnen we opmaken uit o.a. de volgende verzen.

Lucas 23:56 En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de sabbat rustten ze overeenkomstig het gebod.

Overeenkomstig het sabbatsgebod rustte men, en dit werd gedaan door gelovigen in Jezus. Het is goed om te beseffen dat men rustte op de sabbat nadat Jezus aan het kruis riep: ´Het is volbracht!´

Het is ook niet waar dat het Nieuwe Testament niet over de sabbat spreekt. Het NT spreekt er namelijk over hoe wel of hoe niet de sabbat in is te vullen, bijvoorbeeld:

Lukas 6:1 En het gebeurde op de tweede sabbat na het Paasfeest dat Hij door de korenvelden ging; en Zijn discipelen plukten aren, wreven die met de handen stuk en aten ze op.
2 Sommigen van de Farizeeën zeiden tegen hen: Waarom doet u wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat?
3 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Hebt u ook dat niet gelezen wat David deed toen hij honger had, en zij die bij hem waren?
4 Hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden genomen en gegeten heeft en ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren, broden die niemand mag eten dan alleen de priesters?
5 En Hij zei tegen hen: De Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat.

Romeinen 14: Elke dag is gelijk?

Romeinen 14:5 De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn.

Voor velen is deze tekst een bewijs dat het niet meer uitmaakt of het nu sabbat of zondag is. Op het eerste gezicht is dat ook best begrijpelijk. Helaas wordt er in de meeste gevallen niet naar de context in dit hoofdstuk gekeken.Het hele hoofdstuk gaat over eten en verdraagzaamheid, zodra het woordje ´dag´ erin voorkomt is men plotseling van mening dat dit dan wel over de wekelijkse rustdag moet gaan.

Het is, kijkend naar de context, aannemelijk dat dit over vastendagen gaat. Dan hebben we namelijk de combinatie van eten en dagen te pakken, deze combinatie is goed te zien in het volgende vers:

Romeinen 14:6 Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere, en wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere, en ook hij dankt God.

Het vasten is geen specifiek gebod (ook niet slecht om te doen) en was vaker een discussiepunt/vraagstuk:

Matteüs 9:14 Toen kwamen de discipelen van Johannes bij Hem en zeiden: Waarom vasten wij en de Farizeeën veel en vasten Uw discipelen niet?

Het zou logisch zijn dat dit over vastendagen gaat maar de eerlijkheid gebied ook te zeggen dat dit niet zeker is. Het is in ieder geval logischer gezien de context dat het over vasten gaat dan over de wekelijkse rustdag.

Verder gaat het hoofdstuk vooral om elkaar te verdragen en niet te veroordelen:

Romeinen 14:4 Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden.

Sabbat: Een lust of een last?

Als het voor mensen een verplichting of een ‘moeten’ is, dan is de Bijbel er duidelijk over, laat jezelf niets opleggen.

Kolossenzen 2: 16 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. 20 Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen

Voor velen is bovenstaande bijbeltekst een bewijs dat de sabbat is niet meer gevierd hoeft te worden. In dat geval zegt de bijbel dus ook dat we niet meer moeten eten en drinken.
We begrijpen allemaal dat het hier gaat om hoe we omgaan met eten en drinken, dan begrijpen we ook dat het hier gaat om hoe we om moeten gaan met de sabbat.

Daarnaast maakt deze tekst duidelijk dat sabbatvierders zich in geen geval mogen laten veroordelen door zij die het niet of anders doen.

Marcus 2:27 En Hij zei tegen hen: De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat.

Voor velen is de sabbat op zaterdag echter een lust, elke week weer is het een feestdag. De sabbat is gemaakt voor de mens, een prachtig geschenk van God dat we elke week weer uit mogen pakken. Wanneer we zo de sabbat benaderen is het zeker geen wetticisme.

Voorzegging dat de sabbat zou worden afgeschaft

In Genesis 1 schept God lichten aan het hemelgewelf, als tekenen en als aanduiding van vaste tijden, dagen en jaren.

Genesis 1:4 En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!

Het woordje voor ‘Vaste tijden’ is in het Hebreeuws: “Moadim”.
De Bijbel voorzegt dat de bijbelse vastgestelde tijden niet meer gevierd zou worden, het vierde beest uit Daniël zou proberen de tijden en wet van God te veranderen.

Daniël 7:25b Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen

In de grondtekst staat in het bovenstaande vers voor ‘bepaalde tijden’ ook weer het woord ´Moadim´.  Een voorbeeld van de vervulling van Dan. 7:25b is dat in de vierde eeuw het tot een verbod kwam op de sabbat .

De Rooms-Katholieke kerk geeft overigens ook gewoon eerlijk toe dat de RKK zelf verantwoordelijk is voor de verschuiving van de sabbat naar de zondag en niet de Bijbel.

Twee voorbeelden (er zijn er veel meer) waarin de Rooms Katholieke Kerk het zelf bevestigt:

Van dezelfde kardinaal Gibbons is ook de uitspraak: “De Katholieke Kerk heeft uit hoofde van haar goddelijke zending de dag veranderd van Zaterdag naar Zondag.”
In een Roomse catechismus, die de apostolische zegen van paus Pius X meekrijgt, staat te lezen: “Vraag: Wat is de Sabbatdag? Antwoord: De zaterdag is de Sabbatdag. Vraag: Waarom vieren wij zondag in plaats van de Sabbatdag? Antwoord: We vieren zondag in plaats van de Sabbatdag, omdat de Katholieke Kerk op het Concilie van Laodicea (in het jaar 364) de plechtigheid van de zaterdag op de zondag heeft overgebracht” (Rev. Peter Geiermann; The Convert’s Catechismus of Catholic Doctrine; blz. 659 uit A. de Linge, Daniël een profeet voor onze tijd, blz. 122)

Gelden er maar vier geboden voor gelovigen uit de heidenen?

De volgende verzen uit Handelingen 15 wordt zo nu en dan ook aangehaald als ‘argument’:

28 Want het heeft de Heilige Geest en ons goedgedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen:
29 dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel.

Aangezien in bovenstaande verzen de sabbat niet voorkomt wil men nog wel is concluderen dat daarmee het sabbatsgebod is afgeschaft.
In bovenstaande verzen wordt ook het verbod op liegen, echtbreken, vloeken etc. niet genoemd. Kunnen we dan op basis van bovenstaande verzen ook concluderen dat deze verboden opgeheven zijn?

Sabbatdag: De enige dag die van God een aparte naam krijgt.

Overigens zou het ons tot nadenken moeten stemmen dat de sabbatdag de enige dag van de week is die van God een naam krijgt. In het Hebreeuws wordt gesproken over dag één, dag twee, dag drie, dag vier, dag vijf, dag zes, en dan geen dag zeven, maar sabbat!

Blijkbaar is de sabbat voor God zo belangrijk dat deze een aparte naam krijgt.

Sabbatsprincipes toegepast op andere dagen

Hebben we er ook wel eens over nagedacht dat het vreemd is om niet de sabbat te vieren, maar wel sabbatsprincipes te hanteren, zoals: Niet kopen/verkopen of moeten rusten. Als men vrij is van de sabbat is men ook vrij van de principes daarvan. Die gelden alleen voor de sabbat en op de door God ingestelde feesten.

Waarom denkt men wel vrij van de sabbat te zijn, maar niet van de principes?

Ook het loslaten van de sabbatsprincipes is overigens niet wijs. Het beschermt ons tegen burn-outs en geeft ons wekelijks een moment tot bezinning.

Mogen we ons niet meer aan dagen houden?

Galaten 4:10 U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. 11 Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb ingespannen.

Bovenstaand vers wordt ook vaak gebruikt als ´argument´ tegen sabbatviering, maar laten we de context bekijken:

Galaten 4:8 Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn;

De vergelijking wordt getrokken met de tijd waarin men God nog niet kende en de afgoden diende.

Galaten 4:9 en nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen, die u weer van voren af aan wilt dienen?

Het gaat over terugkeren naar wat men deed voordat men tot geloof kwam. Deze tekst zou eerder een argument moeten zijn om ons te onthouden van dagen met een heidense oorsprong, zoals Kerst, Sinterklaas, Halloween etc.

Maakte Jezus een fout?

Als Jezus het in zijn eindtijdrede spreekt over de dingen die gaan komen, zegt Hij het volgende:

Matteüs 24:20 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat.

Deze vlucht vond daadwerkelijk plaats in het jaar ’70 na Christus. Dus Jezus ging er gewoon vanuit de sabbat van kracht bleef, dit in tegenstelling tot aannames die christenen heden ten dage doen.

Sommigen geloven dat deze tekst alleen voor Joden geldt, in dat geval moet je dus concluderen dat er een verschil zit tussen een messiaanse Jood en een gelovige uit de volken, wat in strijd is met het onderwijs in Efeze 2, Romeinen 11 en Romeinen 9 i.c.m. Hosea 1.

Is de zondagsrust gebaseerd op de opstandingsdag?

Bijbels gezien is het niet te onderbouwen dat de wekelijkse rustdag verschuift naar het moment van de opstanding, nergens in het Nieuwe testament wordt vermeld dat de wekelijkse rustdag verschuift.

Verder kunnen we ons afvragen of wij als christenen daadwerkelijk samen zouden komen op het moment van de opstanding, als de Heere Jezus op donderdag opgestaan zou zijn, zouden alle kerken dan op Donderdag de wekelijke samenkomsten houden?

Verder hadden de profeten er melding van moeten maken wanneer dit wel het geval zou zijn, God doet namelijk niets  zonder dat Hij het openbaart aan Zijn profeten:

Amos 3:7 Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.

Een dergelijke belangrijke verandering zou hoe dan ook geprofeteerd staan, een dergelijk profetie vinden we echter nergens in de Bijbel terug.

Is de sabbat Joods?

De sabbat is niet Joods, wel in eerste instantie aan Israël (12 stammen) gegeven. De sabbat is een scheppingsordinantie van God en niet door de Joden ingesteld.
Het is voor Jood en heiden, dit wordt bevestigd in de volgende teksten:

Jesaja 56

3 Laat de vreemdeling die zich bij de HEERE gevoegd heeft, niet zeggen:
De HEERE heeft mij geheel en al van Zijn volk gescheiden;
laat de ontmande niet zeggen:
Zie, ik ben maar een dorre boom.
4 Want zo zegt de HEERE
over de ontmanden die Mijn sabbatten in acht nemen,
verkiezen wat Mij behaagt,
en vasthouden aan Mijn verbond:
5 Ik zal hun in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven,
beter dan die van zonen en dan die van dochters;
een eeuwige naam zal Ik ieder van hen geven,
een naam die niet uitgewist zal worden.
6 En de vreemdelingen die zich bij de HEERE voegen
om Hem te dienen en om de Naam van de HEERE lief te hebben,
om Hem tot dienaren te zijn;
allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen,
en die aan Mijn verbond vasthouden:
7 hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg,
en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed.
Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn altaar.
Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken.

Daarnaast wordt het duidelijk dat de sabbat een genadegeschenk is, gemaakt voor de mens en dus niet alleen voor de Jood:

Markus 2
27 En Hij zei tegen hen: De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat.


  • 95
  •  
  •  
  •  
  •