Op basis van Openbaring 18:4 geloven we dat onze uittocht uit Babylon bestaat uit twee delen:

  1. Loskomen van de zonden van Babylon
  2. Fysiek uitgaan uit Babylon (het westen / Europa) om niet te ontvangen van haar plagen

“En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.” – Openbaring 18:4

Loskomen van Babylon

Onze eerste roeping is om geen gemeenschap meer te hebben met de zonden van Babylon. In de tijd van de Reformatie hebben veel gelovigen dit al ingezien en zij hebben zich losgemaakt van de Roomse kerk met alle afgoderij. We geloven dat het Gods verlangen is dat wij in deze tijd verder gaan met dit proces. Er is nog veel van Rome overgebleven in het protestantisme. We denken daarbij aan:

  • de vervanging van de Bijbelse sabbatviering door de Roomse zondagviering
  • de feesten van de Heere (zie leviticus 23) die vervangen werden door kerkelijke feesten als Kerst en Pasen op een onbijbelse datum, Hemelvaartsdag enz
  • de vervangingsleer, waarin de kerk de plaats van Israël inneemt
  • de toekomstleer; een hemelse toekomst voor de gelovigen in plaats van een aardse toekomst in het koninkrijk van de Heere Jezus

Het is tijd om ons daarvan te bekeren en hierin terug te keren naar Gods woord. In deze terugkeer zullen we ook steeds meer verenigd worden met Israël, het volk van God.

Fysiek uitgaan uit Babylon

Babylon is niet alleen een geestelijke entiteit, maar het boek Openbaring leert ook heel duidelijk dat er een gebied bij hoort. Dit gebied is de bakermat van de antichrist, het westen, waaronder Europa. Volgens het boek Openbaring zal dit gebied (steeds omschreven als ‘een derde deel’) verwoest worden door een groot oordeel. We geloven dat er daarom ook heel letterlijk een uittocht zal komen van Gods volk (en al degenen die daarbij horen) uit dit deel van de aarde.
Sommige mensen vinden dit heel ver gezocht en achten dit onmogelijk. Wij geloven echter dat dit niet zo vreemd is. Ooit verloste God Noach van een aarde die verging door water. Hij riep Lot uit Sodom. Hij verloste Israël uit Egypte terwijl Egypte te lijden had van enorm dodelijke en verwoestende plagen.  Later riep de Heere Jezus de gelovigen op om Jeruzalem te verlaten voordat Gods oordeel (door de Romeinen) de stad zou treffen.
Op het grote kantelpunt van de geschiedenis, de periode van de wederkomst van de Heere Jezus, zal er opnieuw een oordeel en een uittocht zijn waarin alles wat daar door de profeten over gesproken is, vervuld zal worden. Naar ons inzicht, en zoals de profeten gesproken hebben, zal deze uittocht zich begeven naar Israël, het land van de belofte. Wij focussen ons op het eerste punt (loskomen van Babylon), in het geloof dat, als de tijd daar is, God zelf zorg zal dragen voor het tweede, het fysieke uitgaan.

Een plaats van ontkoming

Door de profeten en door de Heere Jezus worden we niet opgeroepen om te wachten op een passieve opname, maar om waakzaam te zijn, en als de tijd daar is klaar te zijn om te vluchten. Dat vluchten zal net zo letterlijk zijn als dat Noach, Lot en de gelovigen in Jeruzalem moesten vluchten, fysiek, met beide benen op de grond. Er wordt zelfs op diverse plaatsen gesproken over een plaats van ontkoming.

“Hoor hen die gevlucht zijn en die ontkomen zijn uit het land Babel, om in Sion te verkondigen de wraak van de HEERE, onze God, de wraak voor Zijn tempel:” (Jeremia 50:28)

Vlucht weg uit het midden van Babel, laat ieder zijn leven redden, word in zijn ongerechtigheid niet verdelgd. Want dit is de tijd van de  wraak van de HEERE, Hij vergeldt het wat het verdient.” (Jeremia 51:6)

“U die ontkomen bent aan het zwaard, ga op weg, blijf niet staan. Denk vanuit verre landen aan de HEERE, laat de gedachte aan Jeruzalem opkomen in uw hart.” (Jeremia 51:50)

“Het zal geschieden dat ieder  die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de  berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal.”(Joël 2:32)

“Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn: die zal een heilige plaats zijn; zij die van het huis van Jakob zijn, zullen hun bezittingen weer in bezit nemen.” (Obadja 1:17)

“Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.” (Micha 4:2)

“O, o, vlucht dan uit het land van het noorden! spreekt de HEERE, want Ik heb u verspreid over de vier windstreken van de hemel, spreekt de HEERE.” (Zacharia 2:6,7)

“Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, Ik ga Mijn volk verlossen uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat. Ik zal hen hierheen brengen, zij zullen midden in Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn, in waarheid en in gerechtigheid.” (Zacharia 8:7,8)

“En ik zal een teken op hen aanbrengen: Ik zal uit hen die aan het gericht ontkomen zijn, boden zenden naar de heidenvolken.“ (Jesaja 66:19)

Dit zijn allemaal woorden die de profeten in Israël geprofeteerd hebben over het einde der tijden. We willen graag besluiten met een oproep van de Heere Jezus:

 “En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.” (Openbaring 18:4)

“Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.” (Lucas 21:36)